လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြအားေ႐ႊ မင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဦးျမတ္သူဝင္း ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြသည္ ေ႐ႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဦးျမတ္သူဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္(၄)၌ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံသည္။

လႊတ္ေတာ္ ဂ်ာနယ္

အမွတ္ (၄၀)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ

Facebook ေပၚတြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

29/01/2015

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြသည္ ေ႐ႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဦးျမတ္သူဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္(၄)၌ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံသည္။

28/01/2015

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ UNFPA (The United Nation Fund For Population Agency) မွ Ms. Janet E. Jackson (UNFPA Represntative ) ႏွင့္ Ms.

27/01/2015

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက'' ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ပါရန္" သ၀ဏ္လႊာ  ေပးပို႕ ခဲ့ရာ  ျပည္ေထာင္ စု လႊတ္ေတာ္နာယက က ယင္းဥပေဒႏွင့္

27/01/2015

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ (ကိုယ္စား)၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဦးလွျမင့္ဦးႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္တို႕သည္  ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ Bingham တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရးစင္တာမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ ပါေမာကၡ Sir Jeffrey Jowell QC ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ ညေန (၁၇း၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ ေရးရာေဆာင္၊ (I-1) ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႔ဆုံပါသည္။

24/01/2015

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြသည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ နံနက္ (၉း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အမွတ္(၄)၌ Friedrich Ebert Stiftung (FES) မွ Country Director Mr. Konstantin Barwaldt အား လက္ခံ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

24/01/2015

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားဇတ္႐ံု၌  က်င္းပေသာ ႏိုဘယ္-ျမန္မာ စာေပပြဲေတာ္သို႔  သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္

23/01/2015

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၊ ေက်းလက္လူမႈဘဝျမႇင့္တင္ေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္သည္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံမွ Inter Mediate အဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr.

23/01/2015

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးေဆာင္ေသာ ၆ ဦးအဖြဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး ပြဲျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ (၂၂. ၁.

Pages