ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းလာအုိျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရုံးႏွင့္စစ္သံရုံး မိသားစုမ်ားအားေတြ႔ဆုံ
(၃၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ လာအိုျပည္သူ႔ ဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရြႊမန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ၁၇ ရက္ နံနက္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၉နာရီ၁၅မီနစ္တြင္ လာအိုျပည္သူ႔ ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရုံးႏွင့္စစ္သံရုံးတို႔မ

လႊတ္ေတာ္ ဂ်ာနယ္

အမွတ္ (၄၀)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ

ဗီဒီယိုု မွတ္တမ္းမ်ား

 

Facebook ေပၚတြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

18/09/2014

(၃၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ လာအိုျပည္သူ႔ ဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရြႊမန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ၁၇ ရက္ နံနက္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၉နာရီ၁၅မီနစ္တြင္ လာအိုျပည္သူ႔ ဒီမိုကရက

18/09/2014

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀၀ နာရီအခ်ိန္ Donchan Place Hotel ၌ ျပဳလုပ္ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ (၃၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံ၏ ေကာ္မတီအစည္းအေဥးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Committee on Political Matters အစညး္အေဝး၊ Committee on