သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး

30/01/2015
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၊ ေက်းလက္လူမႈဘဝျမႇင့္တင္ေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးသိန္းေဇာ္သည္ HD Centre for Humanitarian Dialogue မွ Director , Ms. Dr. Katia Papagianni  ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁:၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္ အဦ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မ တီေဆာင္ အမွတ္ (I-6) ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
30/01/2015
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ (ကိုယ္စား) ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီ အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးသည္ HD Centre မွ မူဝါဒႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈ အကူအညီေပးေရးဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mrs. Katia Papagianni အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ ေန႕လယ္ (၁၂၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္းရွိ ေရးရာေဆာင္ အမွတ္ (၁)၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။
29/01/2015
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြသည္ ေ႐ႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဦးျမတ္သူဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္(၄)၌ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေ႐ႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာကိုကိုဦးမွ မၾကာမီ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ရွိသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးလို သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။
28/01/2015
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ UNFPA (The United Nation Fund For Population Agency) မွ Ms. Janet E. Jackson (UNFPA Represntative ) ႏွင့္ Ms. Elaine Chan (Human Rights Officer, OHCHR ) တို႔အား ယေန႔ညေနပိုင္း (၁၆း၀၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-2) ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။
27/01/2015
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက'' ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ပါရန္" သ၀ဏ္လႊာ  ေပးပို႕ ခဲ့ရာ  ျပည္ေထာင္ စု လႊတ္ေတာ္နာယက က ယင္းဥပေဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန က ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္လိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္ သည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သို႕ ေပးပို႕လာပါကလႊတ္ေတာ္အသီးသီးႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ား ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး ၍ ေဆာလ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼထံသို႕ သ၀ဏ္လ
27/01/2015
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ (ကိုယ္စား)၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဦးလွျမင့္ဦးႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္တို႕သည္  ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ Bingham တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရးစင္တာမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ ပါေမာကၡ Sir Jeffrey Jowell QC ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ ညေန (၁၇း၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ ေရးရာေဆာင္၊ (I-1) ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႔ဆုံပါသည္။
24/01/2015
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြသည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ နံနက္ (၉း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အမွတ္(၄)၌ Friedrich Ebert Stiftung (FES) မွ Country Director Mr. Konstantin Barwaldt အား လက္ခံ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္သူ၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာတင္ေမာင္ႀကိဳင္၊ ဦးဇုန္းတိန္႔ ၊ ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ေဒၚဇာတလဲမ္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။  
24/01/2015
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားဇတ္႐ံု၌  က်င္းပေသာ ႏိုဘယ္-ျမန္မာ စာေပပြဲေတာ္သို႔  သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္
23/01/2015
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၊ ေက်းလက္လူမႈဘဝျမႇင့္တင္ေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္သည္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံမွ Inter Mediate အဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Jonathan Powell ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႔နံနက္ ( ၁၀: ၃၀ ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီေဆာင္ (I-6)၌ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံပါသည္။
23/01/2015
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးေဆာင္ေသာ ၆ ဦးအဖြဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး ပြဲျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ (၂၂. ၁. ၂၀၁၅)ရက္စြဲပါ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁/၂၀၁၅)ႏွင့္ (၂/၂၀၁၅)တို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ သဝဏ္လႊာ အျပည့္အစံုကို ေအာက္ပါ Link တြင္ http://www.pyithuhluttaw.gov. mm/ download/ file/fid/4115 Download ရယူႏိုင္ပါသည္။

Pages