သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး

01/03/2015
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာခန္းမတြင္  က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔တက္ေရာက္၍ နယ္ေျမေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
01/03/2015
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr. Nicholas Coppel ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အား  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔ ညေန (၄)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။ အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္အတူ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးလွျမင့္ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္  ေဖေဖာ္ဝါရီလ  ၂၈ ရက္  
01/03/2015
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ လာအုိျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏို္င္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Lyying SAYAXANG ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ ညေန (၄) နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။ အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္အတူ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးလွျမင့္ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈  ရက္
27/02/2015
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံေရးရာဌာနအႀကီးအကဲ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဂ်က္ဖရီဖဲလ္မင္း ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ နံနက္ (၈)နာရီ (၁၅) မိနစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု  ဇမၺဴသီရိဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။
27/02/2015
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးလြန္းသီသည္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ ေရနံႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ Mr.Ole-Jocob Edna ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္ ညေန (၄) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုေရးရာေဆာင္ အမွတ္(၁၀) ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။
24/02/2015
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ HD Centre (Centre for Humanitarian Dialogue)၏ စင္ကာပူႏိုင္ငံအေျခစုိက္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Michael Vatikiotis ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔အား ယေန႔နံနက္ (၈)နာရီ (၁၅)မိနစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။ ထိုသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးလွျမင့္ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ  ၂၄ ရက္  
24/02/2015
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဆြ Heineken ကုမၸဏီအဖြဲ႔မွ ျပင္ပပူးေပါင္းဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. John Clarke ႏွင့္ အာရွပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Mark Campbell ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႔နံနက္ (၁၁) နာရီ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အမွတ္ (၁) ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။
24/02/2015
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္  ေနာ္ေဝပါလီမန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ Mr.Geir Pollestad ဦးေဆာင္ ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ  ၂၃ ရက္ေန႔ ညေန (၄)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ဇမၺဴသီရိေဆာင္ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။
23/02/2015
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ Hanns Seidel Foundation မွ Chairwoman, Professor Ursula Mannle ႏွင့္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံ၊ ဘာေဗးရီးယန္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ Hon. Mrs. Barbara Stamm တို႔အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ဇမၺဴသီရိဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံ ေတြ႔ဆုံသည္။
23/02/2015
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစုိးရင္သည္ ေဟာင္ေကာင္ တကၠသိုလ္ သုေတသန လက္ေထာက္ပါေမာကၡေဟာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (ISEAS) အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သူ ျပင္သစ္သုေတသန ပညာရွင္ Dr. Renaud Egreteau အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ နံနက္ (၈း၃၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္းရွိ ေရးရာအေဆာင္အမွတ္ (I-4) တြင္ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

Pages