Skip to main content

လွှတ်တော်ဂျာနယ်များ

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၄ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၂၆)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၂၅)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၇ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၂၄)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၂၃)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၂၂)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၂ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၂၁)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၄ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၂၀)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၆ ရက် ၊ တနင်္လာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၁၉)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက် ၊ တနင်္လာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၁၈)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက် ၊ တနင်္လာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၁၇)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက် ၊ တနင်္လာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၁၆)

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ တနင်္လာနေ့ထုတ် လွှတ်တော် ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၁၅)

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော် ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၁၄)

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော် ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၁၃)

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော် ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၁၂)