Skip to main content
(စ)-ဝင္းမာလာေအာင္ကုမၸဏီမွ အမ်ားျပည္သူသြားလာသည္‌့လမ္းအား ပိတ္၍ၿခံဝင္းခတ္ထားျခင္းကို ဂရန္ခ်ေပးထားျခင္း ကိစၥႏွင္‌့စပ္လ်ဥ္း၍ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ မည္သို႔စီစဥ္ထားသည္ကို သိလိုျခင္းႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

(စ)-ဝင္းမာလာေအာင္ကုမၸဏီမွ အမ်ားျပည္သူသြားလာသည္‌့လမ္းအား ပိတ္၍ၿခံဝင္းခတ္ထားျခင္းကို ဂရန္ခ်ေပးထားျခင္းကိစၥႏွင္‌့စပ္လ်ဥ္း၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တိုင္ၾကားခဲ့၍ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး ဂရန္ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ ေပးရန္ ၫႊန္ၾကားေၾကာင္း သိရွိရေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ ၾကာသည္‌့ ယခုထက္တိုင္ လမ္းကို ဖြင္‌့မေပးသည္‌့ကိစၥအား ၫႊ

(င)-ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းအရွိန္ထက္ ပိုမိုေမာင္းႏွင္ေနေသာကား မ်ားအား မည္သို႔မည္ပုံဖမ္းဆီးအေရးယူေနသည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အဝင္ တိုးဂိတ္တြင္ သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းအရွိန္ထက္ ပိုမိုေမာင္းႏွင္ေသာ ကားမ်ားကိုဖမ္းဆီးအေရးယူေနေသာ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားကို အမ်ားအျပား ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ထိုေနရာမွ ငါးမိနစ္ခန္႔ေမာင္း႐ုံႏွင့္ ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ ေထာက္ၾကန္႔လမ္းဆုံတြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး မီးပြိဳင့္ကိုလည္း ဂ႐ုမျပဳဘဲ

(ဃ)-ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးရာထူးတာဝန္မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခန္႔အပ္ထားရွိ တာဝန္ေပးအပ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဦးစီးဌာနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအက်ဆုံး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဆင့္မွ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရပ္ကြက္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၁၆၇၀၀ ခန္႔ပါဝင္သည့္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တစ္ခုလုံးကို စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ားက တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊

(ဂ)-ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ကို ထိေရာက္စြာႏွိမ္နင္းႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္မူးယစ္အထူးတပ္ဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ခ်ထားေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

 

(ဂ)-ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ကို ထိေရာက္စြာႏွိမ္နင္းႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္မူးယစ္အထူးတပ္ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ခ်ထားေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈရွိ/မရွိႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္႐ုံးသို႔ တရားစြဲဆိုတင္ပို႔ရာတြ

(ခ)-ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား Passport ေလၽွာက္ထားခြင့္ႏွင့္ VISA ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးသြားလာလိုလၽွင္ ျပည္ပထြက္ခြာခြင့္(Ex-Myanmar Leave)အား ေနျပည္ေတာ္႐ုံးခ်ဳပ္အထိ တင္ရျခင္းမွကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

အမ်ားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသြားလာခြင့္ လြယ္လြယ္ကူကူခြင့္ျပဳခဲ့သည္မွာ  ႏွစ္အေတာ္ၾကာၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို ေစ်းဝယ္ထြက္ၾက၊ ေဆးကုသြားၾကႏွင့္ တခ်ိဳ႕တတ္ႏိုင္သူမ်ား ႏွာေစး/ေခ်ာင္းဆိုးသည္ကအစ ေဆးသြားကုၾကပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ႏႈန္းကလည္း ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမၽွ