Skip to main content
(ခ)-သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေ႐ႊျဖဴရတနာအမည္ရ တပ္ပိုင္ေဂါက္ကြင္းကို ႏိုင္ငံပိုင္အမ်ားျပည္သူေဂါက္သီး အားကစားကြင္းအျဖစ္ စြန္႔လႊတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ေ႐ႊျဖဴရတနာေဂါက္ကြင္းသည္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ခ.လ.ရ(၃၁) တပ္ရင္းေျမႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ က်င္းကိုးက်င္းပါရွိၿပီး ေျမဧရိယာ ၉၅.၂၅ ဧကရွိပါေၾကာင္း၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သီဟသူရစစ္ေမာင္ ဗ်ဴဟာမွဴးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ အားကစားသမား ၆၀ ေက်ာ္ခန္႔ႏွင့္ ရန္ပုံေငြလည္း သိန္း ၆၀ ေလာက္ရွာထားေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းညေစာင့္တစ္ဦး၊ ကြင္းျ

(က)-ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (၈)ရပ္ကြက္၊ သစၥာလမ္းႏွင့္ ေဝဇယႏၲာလမ္းေထာင့္ ယခင္ ဗဟုိေဈးေနရာရွိ ေျမကြက္လပ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမေျမေနရာအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္သည္ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ုိင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ုံးစုိက္ရာၿမိဳ႕နယ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း တည္ရွိၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအားကစားကြင္း တည္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္ လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔တည္ရွိေနေသာ္လည္း ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္လုံးဆိုင္ရာခန္းမ မရွိျဖစ္ေနသည့္အတြ

မဟာဘြဲ႔ရအရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာအခ်ဳိ႕ အရာရွိ စစ္သည္မ်ားကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကဲ့သို႔ ဘြဲ႕လြန္ဒီဂရီ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ သင္ယူခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ေဝးလံေခါင္သီေသာ သြားလာမႈခက္ခဲသည့္ ေနရာေဒသ အသီးသီးတို႔တြင္ ႏိုင္ငံ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အေျခစိုက္တပ္မေတာ္၊ တပ္ရင္းမ်ားရွိ  တပ္မေတာ္သားမ်ား သည္ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အျခားႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းနည္းတူ ယင္းေဒသအသီးသီးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကဲ့သို႔ အပိုလစာ၊ ေငြေၾကးခံစားခြင့္မရရွိသည့္အတြက္ ယခင္ ကေဒသမ်ား တြင္ ထမ္းေဆာင္ၾကေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ေပးေသာ အပိုရိကၡာမ်ားကဲ့သို႔ ယခုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း၊ တပ္ မေတာ္သား မ်ား၏ ဥပဓိ႐ုပ္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစရန္ အဆင္ျမင့္စစ္ဝတ္ တန္ဆာမ်ား ကို ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင့္

ေဝးလံ ေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အေျချပဳ ထားေသာတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွတပ္မေတာ္သား မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္း စစ္သည္ (အၿငိမ္းစား) မ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ဖာပြန္ေဒသကဲ့သို႔ ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားတြင္ရွိၾက သည့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အပါအဝင္ နယ္ဘက္ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ယခုအခါ ေဒသရွားပါး စရိတ္ ရရွိခံစားၾကေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ စားဝတ္ေနေရး အထိုက္အေလ်ာက္ အဆင္ေျပေနၾကၿပီဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ေဝးလံေခါင္သီေသာ  ေဒသတြင္ရွိေသာ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္ ရွိ တပ္မေတာ္၊ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ေဒသစရိတ္၊ ရွားပါးစရိတ္ကို ခံစား ခြင့္မရရွိ ခဲ့ၾကပါ ေၾကာင္း၊  ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ အဆိုပါေဒသမ်ိဳးတြင္ရွိေသာ တပ္မေတာ္ သားမ်ား၏ မွီခိုသူမိသားစုဝင္မ်ားကို  ဆန္၊ ဆီ၊ ပဲ၊ ဆား အစရွိေသာ မိသားစုရိကၡာ၊ ယူနစ္ရိကၡာအျဖစ္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ခန္႔

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ကာကြယ္ေရးစြမ္းအား ျမင့္မား ေစေရးႏွင့္ (၁၈)ႏွစ္ အထက္တပ္သားသစ္မ်ား စုေဆာင္းရရွိႏိုင္ေရး အတြက္မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ ေနသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ေမးခြန္း

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အင္အား ၃ ရပ္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး အင္အားမ်ား ေတာင့္တင္းရန္အေရးႀကီးသည့္အနက္ ကာကြယ္ေရး အင္အားေတာင့္တင္းမွ သာလၽွင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊  အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အင္အားေတာင့္တင္းမွသာ ယုံၾကည္ အားကိုးထိုက္ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနယ္ေျမ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး သည္ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသား တိုင္းသည္ ဥပေဒျ