Skip to main content
(က)-ျမန္မာ့ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးအတြက္ လုံၿခဳံေရးအင္အားတိုးျမႇင့္ေပးျခင္း နည္းပညာအပါအဝင္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား တိုးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပင္လယ္ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ေက်း႐ြာ ၁၀ ႐ြာရွိပါေၾကာင္း၊  မီးျပေက်း႐ြာ၊ ေခ်ာင္းဝေက်း႐ြာ၊ ကုလားတန္းေက်း႐ြာ၊ ရွမ္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာတို႔မွာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးအတြက္

(က)-ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အုေတၱာင္ျပင္ေက်း႐ြာအနီး ၿပိန္းေခ်ာင္းဦးပိုင္အမွတ္ ၆၅၉ ကြင္းႏွင္‌့ ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင္‌့ ေျမျပင္အေျခအေနကြာျခားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ စိစစ္ေပးႏိုျင္ခင္းရွိ/မရွိႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း

 

မိမိတို႔ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရန္ကုန္-စစ္ေတြကားလမ္းမႀကီးကို ျဖတ္သြားသည့္ လမ္း တစ္ေနရာတြင္ ေပ ၄၀၀ ေက်ာ္ ျမင္‌့သည့္ ကရံေစာက္ေတာင္တန္းႀကီး တစ္ခုရွိပါေၾကာင္း၊ ကရံေစာက္ေတာင္တန္း၏ တစ္ဖက္တြင္ ခမရ ၅၃၉ တပ္ရင္းတစ္ခုရွိၿပီး တစ္ဖက္တြင္ ျပည္သူမ်ား လုပ္စားေနသည့္ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔ထဲမွ လယ္ယာေျမတခ်ိဳ႕သည္ တစ္ခ်ိန္က တပ္သင္းေျမအျဖစ္ ရွိေနခဲ့ရာက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြ

(ခ)-သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေ႐ႊျဖဴရတနာအမည္ရ တပ္ပိုင္ေဂါက္ကြင္းကို ႏိုင္ငံပိုင္အမ်ားျပည္သူေဂါက္သီး အားကစားကြင္းအျဖစ္ စြန္႔လႊတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ေ႐ႊျဖဴရတနာေဂါက္ကြင္းသည္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ခ.လ.ရ(၃၁) တပ္ရင္းေျမႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ က်င္းကိုးက်င္းပါရွိၿပီး ေျမဧရိယာ ၉၅.၂၅ ဧကရွိပါေၾကာင္း၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သီဟသူရစစ္ေမာင္ ဗ်ဴဟာမွဴးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ အားကစားသမား ၆၀ ေက်ာ္ခန္႔ႏွင့္ ရန္ပုံေငြလည္း သိန္း ၆၀ ေလာက္ရွာထားေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းညေစာင့္တစ္ဦး၊ ကြင္းျ

(က)-ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (၈)ရပ္ကြက္၊ သစၥာလမ္းႏွင့္ ေဝဇယႏၲာလမ္းေထာင့္ ယခင္ ဗဟုိေဈးေနရာရွိ ေျမကြက္လပ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမေျမေနရာအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္သည္ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ုိင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ုံးစုိက္ရာၿမိဳ႕နယ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း တည္ရွိၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအားကစားကြင္း တည္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္ လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔တည္ရွိေနေသာ္လည္း ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္လုံးဆိုင္ရာခန္းမ မရွိျဖစ္ေနသည့္အတြ

မဟာဘြဲ႔ရအရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာအခ်ဳိ႕ အရာရွိ စစ္သည္မ်ားကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကဲ့သို႔ ဘြဲ႕လြန္ဒီဂရီ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ သင္ယူခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ေဝးလံေခါင္သီေသာ သြားလာမႈခက္ခဲသည့္ ေနရာေဒသ အသီးသီးတို႔တြင္ ႏိုင္ငံ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အေျခစိုက္တပ္မေတာ္၊ တပ္ရင္းမ်ားရွိ  တပ္မေတာ္သားမ်ား သည္ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အျခားႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းနည္းတူ ယင္းေဒသအသီးသီးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကဲ့သို႔ အပိုလစာ၊ ေငြေၾကးခံစားခြင့္မရရွိသည့္အတြက္ ယခင္ ကေဒသမ်ား တြင္ ထမ္းေဆာင္ၾကေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ေပးေသာ အပိုရိကၡာမ်ားကဲ့သို႔ ယခုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း၊ တပ္ မေတာ္သား မ်ား၏ ဥပဓိ႐ုပ္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစရန္ အဆင္ျမင့္စစ္ဝတ္ တန္ဆာမ်ား ကို ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင့္