Skip to main content

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔

 

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

 

၁။       ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔ကို ၂၀၁၉  ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပၿပီး တက္ရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္( ၄၃၃ )ဦးအနက္ ( ၃၈၆ )ဦး တက္ေရာက္သည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

(က)    တိုင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာဆိုင္ရာေကာ္မတီတြင္ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ၊ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၏အမည္စာရင္း၊ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးတို႔၏ အမည္စာရင္းကို လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီ၏ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္တမ္းကို လည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေၾကာင္းေၾကညာ ခဲ့သည္။

 

( ခ )  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၆) ခုေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ဦးထြန္းထြန္း၊ ပြင့္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး ဦးစီးဌာနမွ  ေက်း႐ြာတြင္း ၄၀၀ ဓာတ္အားလိုင္း သြယ္တန္းရာတြင္ ၁ မိုင္ႏႈန္း ထားကို မည္မၽွသတ္မွတ္ထားသည္ကို သိလိုျခင္း ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လၽွပ္စစ္ ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ခန္႔မွန္းကုန္က် စရိတ္တြက္ခ်က္ရာတြင္ ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္းရွိလမ္းမ်ား၊ အိမ္ရာမ်ားဖြဲ႕စည္းတည္ ေဆာက္ထားသည့္ အေနအထားမတူညီမႈေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕၏ ေဒသေပါက္ေစ်းကြဲျပားမႈ၊ ေဒသတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ လက္ေတြ႕ေပးရေသာ လုပ္အားခ ကြာျခားမႈတို႔ေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ႏႈန္းထားအား သတ္မွတ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိ၍ သတ္မွတ္ထားမႈမရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

(၂)    ဦးေသာင္းေအး၊ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ နယ္စပ္ရွိ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ား လၽွပ္စစ္မီးရရွိႏိုင္ရန္ သဖန္းေခ်ာင္း 33/11 KV3MVA ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမွ တဲႀကီးကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ သီးပင္ေက်း႐ြာအထိ 33 KV ဓာတ္အားလိုင္း(၁၄)မိုင္ႏွင့္ 33/11 KV3MVA ဓာတ္အားခြဲ႐ုံတစ္႐ုံ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လၽွပ္စစ္ ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က သီးပင္ဓာတ္အား ခြဲ႐ုံတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ စက္မႈ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ လၽွပ္စစ္ေရးရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ရန္ပုံေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကိုယ္စား ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

(၃)    ဦးမင္းသိန္း၊ ေတာင္တြင္းႀကီးမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ပဲခူး႐ိုးမကိုျဖတ္၍ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ ကတၱရာကားလမ္းမႀကီးမ်ား၏ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ ေက်း႐ြာ ခ်င္းဆက္လမ္းမဟုတ္ေသာ ေျမသားတစ္ေၾကာင္းထိုးလမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ထားျခင္း၊ ေဖာက္လုပ္ေနျခင္းမ်ားကို တားဆီးရန္ မည္သို႔စီစဥ္ထားသည္ကို သိလိုျခင္း ေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက လမ္းမႀကီးမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာလၽွင္ က်ဴးလြန္သူ မည္သူ႕မဆို အတည္ျပဳေရးဆြဲထားသည့္ လမ္းမႀကီးမ်ား ဥပေဒ၊ အခန္း(၅)၊ ပုဒ္မ(၇)၊ (၈)၊ (၉)တို႔ပါ တားျမစ္ခ်က္မ်ားအရ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း  ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

(၄)    ဦးေအးႏိုင္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၃)နယ္ေျမအတြင္းရွိ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံ ေျမေနရာရရွိေရး မည္ကဲ့သို႔ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိလိုျခင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက  စက္မႈလက္ယာ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေျမေနရာ မ်ားကို  Local Intustrial Zone အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္လၽွင္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

(၅)    ေဒၚနန္းသန္းသန္းလြင္၊ ဘားအံမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ  ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ အိႏၵဳ-ဂ်ိဳင္း-ေကာ့ကရိတ္လမ္းမႀကီးအား အျမန္ဆုံးၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ ႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက  လမ္းမႀကီးအား အျမန္ဆုံး ၿပီးစီးႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းၫွိ ႏႈိင္းၿပီး ADB ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္း၍ စီမံေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

 

(၆)    ဦးခင္ေဇာ္၊ ေကာ့ေသာင္းမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ငွားရမ္းခႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒအား ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ဥပေဒအျဖစ္ ျပင္ဆင္ ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ အသစ္ေရးဆြဲရန္  အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ယခင္က ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ရွိၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိရာ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥ ရပ္မ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးသြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

(ဂ)    အဆို(၁)ခုတင္သြင္းျခင္း

ေဒၚမာမာခိုင္၊ သထုံမဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ေန႔တျခား လူဦးေရ ထူထပ္မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ေနထိုင္ရန္ ေနရာအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ စာက်က္ေျမမ်ား၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ ေဖာ္ထုတ္၍ ၿမိဳ႕႐ြာစီမံခ်က္ကို စနစ္တက် အျမန္ဆုံးခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္  အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၈)ဦးက ေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ 

၃။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို ေန႔လယ္ ၂ နာရီ ၃၇ မိနစ္တြင္ ရပ္နားၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး တတိယေန႔ က်င္းပမည့္ရက္ကို ၂၃.၁.၂၀၁၉ ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) နံနက္ ၁၀ နာရီ တြင္ လ်ာထားပါသည္။