Skip to main content

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး တတိယေန႔

 

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

 

(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္)

 

၁။       ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး တတိယေန႔ကို ၂၀၁၉  ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပၿပီး တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္( ၄၃၃ )ဦးအနက္ ( ၃၈၃ )ဦး တက္ေရာက္သည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၆)ခုေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ဦးသန္႔ဇင္ထြန္း၊ ဒကၡိဏသီရိမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ  လယ္ယာေျမ      ေထာက္ပံ့ေၾကး နည္းပါးစြာရရွိခဲ့သူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေျမကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရာင္းခ်ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ဦးညီထြန္းက ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ေျမကြက္စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ ေနၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ အမွန္တကယ္ေနထိုင္မည့္မိသားစုမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္နစ္နာၿပီး အခက္အခဲရွိေသာ မိသားစုမ်ားကို ဦးစားေပးေနရာ ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

(၂)    ဦးသိန္းထြန္း၊ ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကညင္ေကာက္- ဒါးက လၽွပ္စစ္ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းအား အၿပီးဖ်က္သိမ္း၍ လယ္ယာ ေျမမ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး မူလေတာင္သူမ်ားအား ျပန္လည္ခ်ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က စီမံကိန္းမွရယူအသုံးျပဳခဲ့သည့္ မူလ လယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးေျမၫွိျပဳျပင္၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မူလပိုင္ရွင္ေတာင္သူမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

(၃)    ေဒါက္တာဦးေအးၾကဴ၊ လပြတၱာမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေျခရာေက်း႐ြာအုပ္စုႏွင့္ သကၤန္းႀကီးေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ရွိေသာ သာေပါင္း စကၠဴစက္႐ုံမွ သိမ္းဆည္းထားေသာသကၤန္းေလး ဆားကြင္းအား ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ရာ မူလပိုင္ရွင္ လယ္သမားမ်ားက မိမိတို႔လယ္ယာေျမမ်ားကို တရားဝင္ပုံစံ(၇)ႏွင့္အညီ ရရွိေအာင္ သက္ဆိုင္ရာမွ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ အစီအမံျဖင့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဆင့္ ဆင့္သို႔ တင္ျပေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ လ/န(၃၉) ပယ္ဖ်က္ခြင့္အမိန္႔ ရရွိပါက မူလလက္ငုတ္ ေတာင္သူမ်ားထံသို႔ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ ပုံစံ(၇)မ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးကို လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ေျဖၾကားခ်က္ႏွင့္အတူ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

(၄)    ဦးဝမ္းလွ၊ နန္းယြန္းမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ယူဝရပ္ကြက္ရွိ မူလတန္းေက်ာင္းဝန္းဧရိယာအား သိုင္ေယာင္း ေခ်ာင္းေရတိုက္စားျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကမ္းထိန္းနံရံ တည္ေဆာက္ ေပးရန္အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ေငြလုံးေငြရင္းရန္ပုံေငြစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းတင္ျပ ေတာင္းခံၿပီး ရန္ပုံေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္၍ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ သည္။

(၅)    ဦးေအာင္စိန္၊ ထားဝယ္မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ထားဝယ္-ၿမိတ္ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သြားေသာ ေျမယာမ်ားအတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ရထားလမ္းအျဖစ္ ဆက္လက္အသုံးမျပဳသည့္ ထိုေျမယာမ်ားကို မူလလက္ရွိထားလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားလက္သို႔  ျပန္လည္ေပး အပ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ျမန္မာ့မီးရထားအေနျဖင့္ ထားဝယ္-ၿမိတ္ရထားလမ္း ေဖာ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႐ြက္ရန္မရွိသျဖင့္ လက္ရွိအေနအထားအတိုင္း မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

(၆)    ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး၊ လႈိင္မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း-သေဘၤာဆိုက္ကပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားေန၍ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ ေပၚျခင္း၊ သြင္းကုန္မ်ား ေစ်းႀကီးျမင့္ေစျခင္းတို႔ ႀကဳံေတြ႕ေနရသျဖင့္ သေဘၤာဆိုက္ ကပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဝင္ေငြကို တိုးျမႇင့္ရွာေဖြရန္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း တစ္ဖက္မွာလည္း ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၊ သေဘၤာလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ သူမ်ားႏွင့္ စားသုံးသူေစ်းကြက္အၾကား မၽွတမႈရွိေစေရးအတြက္ အစဥ္အၿမဲ  ေလ့လာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံ၏ေရေၾကာင္း ကုန္စည္တင္ပို႔တင္သြင္းမႈအေျခအေနကို အၿမဲတေစေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ဆိပ္ကမ္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ သင့္တင့္မၽွတသည့္ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ ေကာက္ခံႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

(ခ)    ဥပေဒၾကမ္း (၁) ခု လက္ခံရရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔အသိေပးျခင္း

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳ၍ ေပးပို႔လာေသာ တံတားႀကီးမ်ား ဥပေဒၾကမ္းကို လက္ခံရရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို ေဆြးေႏြးလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၅.၁.၂၀၁၉ (ေသာၾကာေန႔) ညေန ၄ နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္း ရန္ျဖစ္သည္။

(ဂ)    အဆို (၁) ခုတင္သြင္းျခင္း

ေဒါက္တာဦးသန္းေအာင္စိုး၊ မင္းလွမဲဆႏၵနယ္က လူႏွင့္တိရစၧာန္မ်ားတြင္ ေခြး႐ူးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္း မ်ား အားလုံးပူးေပါင္းလ်က္ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ေရးဆြဲၿပီးေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို တင္သြင္းၿပီး ေဒါက္တာဦးမင္းသိန္း၊ ေရဦးမဲဆႏၵနယ္က ေထာက္ခံခဲ့သည္။ အဆိုအား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ ေဆြးေႏြးလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၄-၁-၂၀၁၉ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) ညေန ၄ နာရီ ေနာက္ဆုံး ထား၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

၃။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို နံနက္ ၁၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ရပ္နားၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး စတုတၳေန႔ က်င္းပမည့္ရက္ကို ၂၅-၁-၂၀၁၉ ရက္ (ေသာၾကာေန႔) နံနက္ ၁၀ နာရီ တြင္ လ်ာထားပါသည္။