Skip to main content

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ပၪၥမေန႔

 

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

 

(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္)

၁။       ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ပၪၥမေန႔ကို ၂၀၁၉  ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပၿပီး တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္( ၄၃၃ )ဦးအနက္ ( ၃၉၆ )ဦး တက္ေရာက္သည္။

 

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

 

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၇)ခုေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

 

(၁)    ဦးမ်ိဳးၫြန္႔၊ ဟုမၼလင္းမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ  ေက်ာင္းအပ္စကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းအပ္ေသာအခါ အသက္မျပည့္ပါက သို႔မဟုတ္ ၂ လ လိုပါက ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမႉးလက္မွတ္လိုအပ္ျခင္း၊ ၃ လ လိုပါက ခ႐ိုင္ပညာေရးမႉးေထာက္ခံ လက္မွတ္ႏွင့္ အပ္ရျခင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းထြက္လက္မွတ္ယူပါက ၿမိဳ႕နယ္ျခားေျပာင္း လၽွင္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ ထပ္ဆင့္ယူရျခင္းစသည့္  ဟန္႔တားခ်က္မ်ားကို ေျဖေလၽွာ႔ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ၿမိဳ႕နယ္ျခား ေျပာင္း (TC)မ်ားတြင္မူ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး၏ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ထပ္ဆင့္ ေရးထိုးရန္မလိုေတာ့ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္မရွိဘဲတာဝန္ခံ ေက်ာင္းအုပ္သာ ရွိသည့္ေက်ာင္းမ်ားမွ (TC)မ်ားအတြက္ကိုသာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး၏ ထပ္ဆင့္ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ ရယူေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

 

(၂)    ဦးတင္ႏု(ခ)ဦးတင္ႏုေအာင္၊ မာန္ေအာင္မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ေဝးလံေခါင္သီ ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ေဒသရွားပါးစရိတ္ ခံစားခြင့္ျပဳထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ ေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည္ကို သိလိုျခင္း ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္တို႔တြင္ ဝင္ခြင့္သတ္ မွတ္ခ်က္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္ခြဲတမ္းျဖင့္ ဝင္ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ေဝးလံေခါင္သီေဒသမ်ားမွ ေလၽွာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဘာသာရပ္အသီးသီးတြင္ Quota ကိုလက္ခံမည့္ဦးေရ၏ ၂ % ထားရွိေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

(၃)    ဦးေစာေက်ာ္ဝင္းေမာင္၊ က်ိဳက္မေရာမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ အေျခခံပညာ (၁၀)တန္းစာေမးပြဲရမွတ္ျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံ ပညာကေလးမ်ား၏ လက္ေတြ႕ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ေနျခင္းအေပၚ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက လက္ရွိအမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၆-၂၀၂၁)အရ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတိုင္း ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အေကာင္ အထည္ေဖာ္  ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖ ၾကားခဲ့သည္။

 

(၄)    ဦးေအာင္ခင္ဝင္း၊ ၿမိဳင္မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ေက်ာင္းသားမိဘ နာမည္ကြဲလြဲ မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနရာတြင္ အမည္မွန္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ ရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္  ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေမြးသကၠရာဇ္မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုပါက တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္း မထြက္မီအခ်ိန္ထိ ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳၿပီး ေအာင္စာရင္းထြက္ရွိၿပီးပါက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္ မျပဳေတာ့ပါေၾကာင္းႏွင့္ အမည္မွန္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စိစစ္ရပါသျဖင့္ သတ္မွတ္အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္သာ တင္ျပ ေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

(၅)    ဦးစတီဖန္၊ က်ိဳင္းတုံမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းခြန္အုပ္စု အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)တြင္ (၆၀ ေပ x ၃၀ ေပ) ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္း ေဆာင္သစ္ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္၏ ေငြလုံးေငြရင္း ရန္ပုံေငြေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ဦးစားေပးအဆင့္ အလိုက္ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး ထည့္သြင္းလ်ာထားႏိုင္ေရးအတြက္ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

(၆)    ဦးတင္ေအး၊ မက္မန္းမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံး အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္  အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးသန္းေဌးက ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေငြလ်ာထားေတာင္းခံတင္ျပၿပီးရရွိပါက ေဆာက္ လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

(၇)    ဦးေမာင္ျမင့္၊ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ Right to Recall အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးသန္းေဌးက ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆုံးျဖတ္၍ ဆိုင္းငံ့ ထားေသာ အဆုံးအျဖတ္သည္ အတည္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု      ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းမူၾကမ္းကို အသင့္ေရးဆြဲၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဆက္လက္လမ္းၫႊန္လာပါက ယင္းလမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ အဆင္သင့္ရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

( ခ )  အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္တာန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္ျပၿပီး ယင္းအစီရင္ခံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၉.၁.၂၀၁၉ ရက္ (အဂၤါေန႔) ညေန ၄ နာရီ ေနာက္ဆုံး ထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ ျဖစ္သည္။

 

( ဂ )  အဆို(၁)ခုတင္သြင္းျခင္း

ေဒၚဇင္မာေအာင္၊ ရန္ကင္းမဲဆႏၵနယ္က ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စာတက္ေျမာက္မႈ (Digital Literacy Framework) မူေဘာင္ေရးဆြဲခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို တင္သြင္းၿပီး ဦးစိုင္းဦးခမ္း၊ သိႏၷီမဲဆႏၵနယ္က ေထာက္ခံ ခဲ့သည္။ အဆိုအား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ ေဆြးေႏြး လိုေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၉-၁-၂၀၁၉ (အဂၤါေန႔) ညေန ၄ နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ အမည္ စာရင္း တင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

 

( ဃ ) ဥပေဒၾကမ္း(၁)ခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳ၍ ေပးပို႔လာေသာ တီထြင္မႈ မႈပိုင္ခြင့္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္လုံးကို ျပင္ဆင္ထားသည့္ အပိုဒ္၊ အပိုဒ္ခြဲအတိုင္း အတည္ျပဳ ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၂၀၀ အရ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

 

၃။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို နံနက္ ၁၂ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ ရပ္နားၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဆ႒မေန႔ က်င္းပမည့္ရက္ကို ၃၀-၁-၂၀၁၉ ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) နံနက္ ၁၀ နာရီ တြင္ လ်ာထားပါသည္။