Skip to main content

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး သတၱမေန႔

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး သတၱမေန႔ကို ၂၀၁၉  ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပၿပီး တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္( ၄၃၃ )ဦးအနက္ ( ၄၁၃ )ဦး တက္ေရာက္သည္။

၂။      လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါ သည္-

(က)    ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၇)ခုေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)     ေဒၚေအးေအးမူ(ခ)ေဒၚရွားမီး၊ ကေလးမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိၾကသည့္ နားမၾကားေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိမလာ ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ဘဝေရွ႕ေရးလုံၿခဳံေခ်ာေမြ႕စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သို႔စီမံေဆာင္႐ြက္ထား သည္ကို သိလိုျခင္း ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က ဆက္စပ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက စီစဥ္ျပ႒ာန္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ ႏိုင္ေရး ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ထားရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 (၂)    ဦးေက်ာ္စိုး၊ ဗန္းေမာက္မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန႐ုံးႏွင့္ စံျပမူႀကိဳေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က ေျမေနရာရရွိပါက အနီးဆုံး ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေငြလုံးေငြရင္းရန္ပုံေငြတြင္ ထည့္သြင္းေတာင္းခံၿပီး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္သြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

(၃)     ဦးဝမ္းလွ၊ နန္းယြန္းမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တကား-လူလြန္းၾကား(၅)ေပ Box Culvert(၂၀)စင္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တကား-လိန္ႏုတ္-တိုက္တီးလမ္းတြင္ (၅)မိုင္ ေက်ာက္ခင္းျခင္းႏွင့္ နမ္ဖာ-တိုက္တီး-တကား-ရွင္ေဗြ ယန္ၾကား ေျမသားလမ္း(၁၀)မိုင္ ေဖာက္လုပ္ျခင္းတို႔အား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိလိုျခင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ မည့္ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားကို နယ္ေျမကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ဦးစားေပးအလိုက္ စိစစ္တင္ျပလာပါက နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တတိယ(၅)ႏွစ္ စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထားေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

(၄)     ဦးအာမိုးဆီ၊ ေခါင္လန္ဖူးမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္ နယ္စပ္မွ ခီဆီဒီေက်း႐ြာအထိ(၂၈)မိုင္အား ေျမသားလမ္းေဖာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ တင္ျပလာပါက  တတိယ(၅)ႏွစ္ စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္း လ်ာထား ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 (၅) ဦးခြန္သန္းထူး၊ ဆီဆိုင္မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္ေရွ႕ ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေနာင္ေက်ာေက်း႐ြာအုပ္စု၊ အေရွ႕ျခမ္း ႐ြာေပါင္း(၄၁)႐ြာ အဓိက အားထားသြားလာလ်က္ရွိသည့္ ပုံေလာင္း႐ြာလမ္းခြဲမွ ေနာင္ေထာ္ေက်း႐ြာထိ (၁၁)မိုင္ (၆)ဖာလုံလမ္းအား လမ္းဧရိယာပုခုံးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းတူးေဖာ္ျခင္း၊ စံကိုက္ ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းထြဋ္က ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအေပၚဆန္းစစ္ၿပီး ဦးစားေပးအလိုက္ ရန္ပုံေငြစိစစ္ ေထာက္ခံတင္ျပလာပါက နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ အနီးစပ္ဆုံး ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်တ္တြင္  ရန္ပုံေငြဝင္ဆံ့မႈအေပၚမူတည္၍ တည့္သြင္း လ်ာထား ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

(၆)     ဦးလာမာေလး၊ ေဆာ့ေလာ္မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ေဆာ့ေလာ္-လန္ဆယ္လမ္း ေပၚရွိ(၁၄၀)ေပ (၂)ထပ္ သံေပါင္ေဘလီတံတား (ေမာ္ေဝေက်း႐ြာႏွင့္ ထန္ဒန္ေက်း႐ြာ ၾကားရွိ ထန္ဒန္တံတား)အား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွ (၈)လေက်ာ္ခန္႔၌ ပ်က္စီးခဲ့သည့္အတြက္ တံတားတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီႏွင့္တံတား တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးမႈအေျခအေန၊ တံတားအရည္အေသြးစစ္ေဆးခဲ့သည့္အဖြဲ႕မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္  အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က အရည္အေသြးမျပည့္မီမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ေၾကာင့္သာ ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးခဲ့ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္လည္း စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ျခင္း၊ အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ အေနျဖင့္လည္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္အတူ တည္ေဆာက္ဆဲကာလႏွင့္ ၿပီးစီးခ်ိန္တို႔တြင္ စနစ္တက်သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီႏွင့္အရည္အေသြး စစ္ေဆးခဲ့သည့္အဖြဲ႕တို႔အား အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 (၇)    ဦးေနလင္းထြန္း၊ ဘုတ္ျပင္းမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ မရႏိုင္သည့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း၊ ကၽြန္းအေျခစိုက္ေက်း႐ြာမ်ားအတြက္ ဆိပ္ခံတံတား၊ ႐ြာလယ္လမ္းတံတားမ်ားကို ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ပုံစံျဖင့္ ပထမဦးစားေပးစာရင္းထည့္သြင္း၍ သတ္မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ရန္ပုံေငြလ်ာထားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍  ျပည္ေထာင္စု သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တတိယ (၅)ႏွစ္ စီမံကိန္းတြင္ ရန္ပုံေငြဝင္ဆံ့မႈအေပၚမူတည္၍ ထည့္သြင္းလ်ာထားေဆာင္႐ြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

( ခ )   အဆို(၁)ခုတင္သြင္းျခင္း

ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳး၊ ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္က အသက္သုံးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အတြင္းရွိ ကေလး မ်ား၏ မူႀကိဳပညာေရးအတြက္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးပါရန္ႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ အာဟာရေကၽြးေမြးႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ထည့္သြင္းပံ့ပိုးေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို တင္သြင္းၿပီး ေဒၚနီနီေမျမင့္၊ ေတာင္ကုတ္မဲဆႏၵနယ္က ေထာက္ခံခဲ့သည္။ အဆိုအား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ ေဆြးေႏြးလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၁-၂-၂၀၁၉ (ေသာၾကာေန႔) ညေန ၄ နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

( ဂ )     ဥပေဒၾကမ္း(၁)ခုလက္ခံရရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔အသိေပးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္း(၁)ခု ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားျခင္း

(၁)     အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳ၍ ေပးပို႔လာေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒၾကမ္းကို လက္ခံရရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပင္ဆင္ခ်က္ အဆို ေဆြးေႏြးလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၄.၂.၂၀၁၉ (တနလၤာေန႔) ညေန ၄ နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

(၂)     အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳ၍ ေပးပို႔လာေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေလာင္းကစား ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္လုံးကို ျပင္ဆင္ထားသည့္ အပိုဒ္၊ အပိုဒ္ခြဲ အတိုင္း အတည္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၉၅၊ နည္းဥပေဒခြဲ(က)ႏွင့္ (ခ)တို႔အရ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

၃။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို နံနက္ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ရပ္နားၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး အ႒မေန႔ က်င္းပမည့္ရက္ကို ၄-၂-၂၀၁၉ ရက္ (တနလၤာေန႔) နံနက္ ၁၀ နာရီ တြင္ လ်ာထားပါသည္။