Skip to main content

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး (၂၄) ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး (၂၄) ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္းဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး (၂၄) ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္း