Skip to main content

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယဦးစီးမွဴးဝင္ေပါက္ရာထူး ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

20190621-120190621-220190621-3