Skip to main content

ဒုတိယအႀကိမ္ ်ပၫ္သဴ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေ်မာကၸဳံမြႏ္အစၫ္းေအဝး ပထမေန႔သို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူမ္ားစာရင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ ်ပၫ္သဴ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေ်မာကၸဳံမြႏ္အစၫ္းေအဝး ပထမေန႔သို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူမ္ားစာရင္း