Skip to main content

မြန်မာနိုင်ငံရေအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း

ရက်စွဲ
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်