Skip to main content

 

ႏိုင္ငံေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၃၃၀ တို႔ျဖင့္အေျခခံကာ ၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၅၁ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ ရပ္ကြက္မ်ားကို ၿမိဳ႕သို႔မဟုတ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အလားတူ ၿမိဳ႕အဆင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုႀကီးကိုလည္း ၿမိဳ႕အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳ သတ္မွတ္ေခၚေဝၚျခင္း ခံခဲ့ရၾကေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးစည္ပင္ေစေသာ အစီအမံမ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈမ်ား အားနည္းေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

လြန္ခဲ့သည့္လမ်ားက မိမိတို႔ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရိဒ္ေခါဒါၿမိဳ႕ကို အလည္အပတ္ သြားေရာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေဒသခံမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ စကားေျပာသည့္အခါ ယေန႔ ၎တို႔ ၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ား၊ သိျမင္ျခင္းမ်ားကို ေထာက္ျပၾကရာ အလြန္စိတ္ဝင္စား ဖြယ္ေကာင္းၿပီး ၎တို႔ကို မည္သို႔ကူညီႏိုင္မည္၊ ပံ့ပိုးႏိုင္မည္ကို မိမိတို႔စဥ္းစားခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ၿမိဳ႕ေလးကို ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရေခတ္ကတည္းက ၿမိဳ႕အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလုံးတြင္ အလားတူၿမိဳ႕မ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ထဲေရးအမည္ေပါက္ၿမိဳ႕မ်ား ၄၃၀ ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ေလ့လာသိရွိရပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕အားလုံးရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း အလားတူျဖစ္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးက ၿမိဳ႕အားလုံးႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ၿမိဳ႕အားလုံးအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ ေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ဥပေဒအရ ယေန႔တည္ေထာင္ထားၾကသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားသည္ ေက်း႐ြာမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား မဟုတ္ၾကပါေၾကာင္း၊ သာမန္အားျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔မ်ားရွိလာပါေၾကာင္း၊ ႐ြာႏွင့္မတူသည့္ စည္ပင္အခြန္ အေကာက္စနစ္မ်ား ျဖစ္လာပါေၾကာင္း၊ ၎အခြန္မ်ားျဖင့္ အဆိုပါၿမိဳ႕ကိုဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု  ေယဘုယ်တြက္ဆ၍ ရပါေသာ္လည္း လက္ေတ႔ြတြင္ ၎တြက္ဆမႈသည္ မွားယြင္းေနပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းက ေက်း႐ြာမ်ား စည္ပင္ဝေျပာရန္အတြက္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္တြင္ရွိေနၿပီး ေက်းလက္ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေရအရင္းအျမစ္ ရရွိေရးအပါအဝင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ ျဖည့္ဆည္း ေပးေနရပါေၾကာင္း၊ ယခု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနကလည္း လမ္းမ်ားျဖစ္လာရန္ စီမံေပးေနပါေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ CTC စီမံကိန္း၊ VPP စီမံကိန္းကဲ့သို႔ေသာ ႐ြာလူထုစိတ္ႀကိဳက္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျမစိမ္းေရာင္ကဲ့သို႔ ေခ်းေငြမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ တင္ျပပါၿမိဳ႕ကေလးမ်ားက အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ား၊ ရေငြမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ျခင္း ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ကၾကည့္ပါက ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးစိုက္ေသာၿမိဳ႕မ်ားကဲ့သို႔ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္၊ ျဖတ္သန္းသည့္ ယာဥ္အေရအတြက္၊ ေစ်းမ်ား၏ေရာင္းဝယ္ လႈပ္ရွားမႈပမာဏသည္ မမ်ားျပားသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕စည္ပင္အခြန္သည္ ေျပာျပေလာက္ေအာင္ မရွိပါေၾကာင္း၊ ၎ေငြျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္္ တည္ေဆာက္ရပ္တည္ရမည္ ဆိုပါက လက္ေတြ႔တြင္ ခက္ခဲလွပါေၾကာင္း၊ အျခားေထာက္ပံ့ေငြ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားလည္း မရရွိသည့္အတြက္ မိမိအခြန္ျဖင့္ စီမံဖြံ႔ၿဖိဳးေစေရးသည္ မျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရရွိရန္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစတင္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ေက်း႐ြာျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ေရကန္မ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြမ်ားခြဲေဝ ခ်ထားေပးႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ရွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ အေတာ္အတန္ ခရီးေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြျဖင့္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကရဦးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ စည္ပင္ရန္ပုံေငြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရန္ပုံေငြမ်ားကို ႏွစ္စဥ္အသုံးျပဳၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿပီးျပည့္စုံေသာ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိရန္ ႀကိဳးစားရဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အတန္အသင့္ခရီးေရာက္ရွိေနၿပီး တစ္နည္းအားျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ရွိေနၿပီဟု ေျပာရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ယခုအခ်ိန္တြင္ မိမိေျပာၾကားသည့္ၿမိဳ႕မ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့မထားသင့္သည္ကို လႊတ္ေတာ္ႀကီးမွတစ္ဆင့္ အသိေပးတင္ျပလိုပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္လည္းမဟုတ္၊ ေက်းလက္လည္းမဟုတ္၊ ေျပာရမည္ဆိုပါက ေတာမက်၊ ၿမိဳ႕မက်၊ ေတာမေရာက္၊ ေတာင္မေရာက္ႏွင့္ အလွမ္းက်ယ္ အလယ္လပ္ေနေသာ ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ရန္၊ ဘ႑ာရန္ပုံေငြမ်ားခြဲေဝေပးရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းၿပီး ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လိုအပ္ေနေသာ၊ ရွိသင့္ရွိထိုက္သည့္ အဆင့္မီဖြံ႔ၿဖိဳး သာယာေရးအတြက္ အားနည္းခ်က္မ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းၿမိဳ႕မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးစည္ပင္သာယာမႈအေပၚ ေရတို/ေရရွည္ အစီအမံမ်ားျဖင့္ ဘ႑ာေငြခ်မွတ္၍ တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ၿမိဳ႕မ်ား၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအတြက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မတိုင္မီက ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီး ႏွစ္ၿမိဳ႕မွအပ က်န္ၿမိဳ႕မ်ားအားလုံးကို စည္ပင္သာယာေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဝန္ႀကီးဌာနဖြဲ႔စည္းၿပီး ဗဟိုမွတိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲေသာ စနစ္ကိုက်င့္သုံး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီးၿမိဳ႕မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္၍ သာယာလွပေစရန္ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၈ အရ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားက ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ဥပေဒျပဳစာရင္း ဇယားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခြန္ဆိုင္ရာဇယား (၅) တြင္လည္းေကာင္း၊ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားရွိၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားကလည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅ အရ အရအသုံးဆိုင္ရာလ်ာထားခ်က္ကို ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပညိႇႏႈိင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြမွ ရရွိသည့္ေထာက္ပံ့ရန္ပုံေငြမ်ား အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီးၿမိဳ႕မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳး စည္ပင္သာယာေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ၿမိဳ႕အျဖစ္အဆင့္တိုး သတ္မွတ္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ မူလသတ္မွတ္ၿပီး ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ အမွန္ေဆာင္႐ြက္သင့္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ျပလာပါက ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ေငြပမာဏႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဘ႑ာရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ျဖင့္ စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔အလိုက္ ၿမိဳ႕ဟုအသိအမွတ္ျပဳ ထားသည့္ၿမိဳ႕မ်ားအေပၚ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးမႈ အေျခအေနကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ျပန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ကယားျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕သုံးၿမိဳ႕ရွိၿပီးၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕၊ လြိဳင္လင္ေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ နန္းဖယ္ခုံၿမိဳ႕တို႔ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕အတြက္ ေငြက်ပ္ ၃၉ သန္း၊ လြိဳင္လင္ေလးၿမိဳ႕အတြက္ ေငြက်ပ္ ၂၀၅ သန္း၊ နန္းဖယ္ခုံၿမိဳ႕အတြက္ ေငြက်ပ္ ၈၆ သန္းကို ကယားျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔က ေထာက္ပံ့၍ ၿမိဳ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ထားရွိပါေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕ကိုးၿမိဳ႕ရွိၿပီး လိပ္သိုၿမိဳ႕၊ ေဘာဂလိၿမိဳ႕၊ ရွမ္း႐ြာ (၁)၊ ပိုင္က်ဳံၿမိဳ႕၊ ကမေမာင္းၿမိဳ႕၊ ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕၊ က်ိဳက္ဒုံၿမိဳ႕၊ ေဝါေလၿမိဳ႕၊ စုကလိၿမိဳ႕တို႔ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ေငြသာမက ျပည္နယ္အစိုးရ ရန္ပုံေငြျဖင့္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၿမိဳ႕ ၁၃ ၿမိဳ႕ရွိၿပီး အဆိုပါ ၁၃ ၿမိဳ႕အနက္ နာဂေဒသျဖစ္သည့္ ဆြမၸရာၿမိဳ႕၊ ထန္ပါေခြၿမိဳ႕၊ ဒုံဟီးႏွင့္ ပန္ေဆာင္ (၄) ၿမိဳ႕တို႔သည္ နာဂတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခြန္အခရရွိမႈ နည္းပါးသျဖင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ ေထာက္ပံ့ရန္ပုံေငြျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ရန္ပုံေငြတို႔မွလိုအပ္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ စိုင္ျပင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ေမာ္လူးၿမိဳ႕တို႔သည္ မၾကာေသးမီက ၿမိဳ႕အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ႐ုံးမ်ားစတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ႐ုံးအေဆာက္အဦႏွင့္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထား ေဆာင္႐ြက္ထားပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕အတြက္ ၆၀ သန္း၊ ေမာ္လူးၿမိဳ႕အတြက္ ၃၀ သန္း၊ ဆြမၸရာၿမိဳ႕ အတြက္ ၃၀ သန္း၊ ထန္ပါေခြၿမိဳ႕အတြက္ ၅၈ သန္းႏွင့္ ပန္ေဆာင္ၿမိဳ႕အတြက္ ၂.၇၈ သန္းတို႔ကို တိုင္းေဒသႀကီးေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕ကိုးၿမိဳ႕ရွိၿပီး ငပလီၿမိဳ႕၊ တပ္ေတာင္ၿမိဳ႕၊ ကမ္းေထာင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ မအီၿမိဳ႕၊ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕တို႔တြင္ အခြန္အခစည္းၾကပ္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္အတြက္ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲၿမိဳ႕၊ ခေမာင္းဆိပ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမင္းလြတ္ၿမိဳ႕တြင္ လက္ရွိအေျခအေနအရ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ မရွိေသးပါေၾကာင္းႏွင့္ စနဲၿမိဳ႕သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရန္ပုံေငြ က်ပ္သန္း ၁၀၀ ေထာက္ပံ့ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးလ်ာထားပါေၾကာင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၿမိဳ႕ေျခာက္ၿမိဳ႕ရွိၿပီး ကလိန္ေအာင္ၿမိဳ႕၊ ေမတၱာၿမိဳ႕၊ ပေလာက္ၿမိဳ႕၊ ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္ၿမိဳ႕၊ ကရသူရိၿမိဳ႕ႏွင့္ ခေမာက္ႀကီး ၿမိဳ႕တို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တင္ျပပါ ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ တင္ျပပါစည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ တင္ျပပါစည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ၊ ေထာက္ပံ့ေပးမႈျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၿမိဳ႕ ၂၆ ၿမိဳ႕ရွိၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့မႈအပါအဝင္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၃၉ သန္း၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၃၃၀ သန္း၊ ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၅၀၅ သန္းကို ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၿမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕ရွိၿပီး စေလၿမိဳ႕၊ ကမၼၿမိဳ႕၊ ျမစ္ေျခၿမိဳ႕၊ ေက်ာၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်ာက္ထုၿမိဳ႕တို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စေလၿမိဳ႕အတြက္ တင္ျပပါအတိုင္း ၂၀၁၈ Mini ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၃၁၃ သိန္း၊ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၂၁၉ သိန္း၊ ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၁၁၂ သိန္းႏွင့္ ၂၀၂၀-၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ၆၀ သိန္း ရန္ပုံေငြမ်ား ခ်ထားေဆာင္႐ြက္ရန္ လ်ာထားပါေၾကာင္း၊ ကမၼၿမိဳ႕၊ ျမစ္ေျခၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ထုၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဝင္ေငြရရွိမႈသည္ ၁၇ သန္းေက်ာ္သာရွိသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၂၀၈ သိန္းက်ပ္ ေထာက္ပံ့ရန္ပုံေငြ ခြဲေဝေဆာင္႐ြက္ပါေၾကာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕ရွိၿပီး တေကာင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ငါးသေရာက္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခြန္အခအေကာက္မ်ား ေကာက္ခံရရွိမႈနည္းပါးသည့္အတြက္ တင္ျပပါစည္ပင္သာယာ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ ႏွစ္စဥ္ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕ခုနစ္ၿမိဳ႕ရွိၿပီး သုဝဏၰဝတီၿမိဳ႕၊ ကမာဝက္ၿမိဳ႕၊ သိမ္ဇရပ္ၿမိဳ႕၊ က်ိဳကၡမီၿမိဳ႕၊ လမိုင္းၿမိဳ႕၊ ေခါဇာၿမိဳ႕ႏွင့္ဇင္းက်ိဳက္ၿမိဳ႕တို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ တင္ျပပါအတိုင္းၿမိဳ႕အလိုက္ တိုင္းေဒသႀကီးရန္ပုံေငြ၊ စည္ပင္သာယာေရးရန္ပုံေငြမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ ေပးလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္လည္း တင္ျပပါအတိုင္း ၿမိဳ႕အလိုက္ရန္ပုံေငြမ်ားကို ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေနျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရွမ္း ျပည္နယ္အတြင္း ဌာန ၈၀ ခုျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး အခြန္အခေကာက္ခံျခင္း မရွိေသာၿမိဳ႕ ေလးၿမိဳ႕၊ မလုံေလာက္ေသာ ၿမိဳ႕ ၃၃ ၿမိဳ႕ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎ၿမိဳ႕တို႔အတြက္ လစာႏွင့္သာမန္အသုံးစရိတ္မ်ား၊ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္မ်ားအား ျပည္နယ္အစိုးရရန္ပုံေငြႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာနတို႔မွ ႏွစ္စဥ္ေထာက္ပံ့ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အေနျဖင့္ၿမိဳ႕ ငါးၿမိဳ႕ရွိၿပီး က်ဳံမေငးၿမိဳ႕၊ ကေနာင္ၿမိဳ႕၊ ဘက္ရဲၿမိဳ႕၊ အေထာင္ၿမိဳ႕၊ အသုတ္ၿမိဳ႕တို႔ျဖစ္ၿပီး ၎ၿမိဳ႕မ်ားသည္ သီးျခားရသုံး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိဘဲ ၎ၿမိဳ႕မ်ားပါဝင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ မ်ားတြင္သာ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္ပါ၍ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအရ ၿမိဳ႕ဟုသတ္မွတ္ထားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ားကို စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္း၍ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္‌့ၿမိဳ႕မွာ ၿမိဳ႕အနည္းစုသာျဖစ္ၿပီး က်န္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ခြဲေဝေထာက္ပံ့ရရွိေသာ ရန္ပုံေငြအရသာ ႏွစ္စဥ္စီမံခ်က္ေရးဆြဲ၍ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈနည္းပါးျခင္း၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအားနည္းျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေျခခံ အခ်က္မ်ားမတူညီျခင္း၊ နယ္ေျမေဒသတည္ေနရာႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈအေျခအေန ကြဲျပားျခားနားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕မ်ားမွတင္ျပလာေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ စိစစ္၍ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ရန္ပုံေငြ ခြဲေဝေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ  စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔တြင္ ၿမိဳ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏွစ္ရွည္/ႏွစ္တို စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ဟုသတ္မွတ္ေသာ ၿမိဳ႕အမ်ားစုတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔တို႔မွ ႏွစ္စဥ္ခ်မွတ္ေပးေသာ ရန္ပုံေငြအတိုင္းအတာကိုသာ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ႏွစ္စဥ္စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ၿမိဳ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးစည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္အေပၚ ေပါင္းစပ္၍ေျဖၾကားပါသည္။

 

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးညီထြန္း