Skip to main content

 

ေတာင္သူႀကီးမ်ား မိသားစုအလိုက္ ဝင္ေငြပိုမိုတိုးတက္ရရွိေရးအတြက္ အဖိုးတန္ႏွစ္ရွည္သီးႏွံ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ေလၽွာ္ျဖဴပင္ေခၚ ေဆးကုလားမပင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္းကို နယ္ပယ္ေဒသ အသီးသီးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေဈးကြက္ခိုင္မာသည္‌့ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္အဆင္‌့အထိ ေရာက္ရွိေအာင္မည္ကဲ့သို႔ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိလိုျခင္းႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳး‌ေရးကိုအေျခခံေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သျဖင္‌့ မိသားစုပုံမွန္ဝင္ေငြရရွိေစရန္ ဥယ်ာဥ္ၿခံသီးႏွံမ်ား၊ ႏွစ္ရွည္ၿခံသီးႏွံမ်ား၊ တန္ဖိုးျမင္‌့ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္သီးႏွံမ်ားကို ပိုမိုစမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ စိုက္ပ်ိဳးလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ စမ္းသပ္သည္‌့ အဆင္‌့မ်ိဳးသာျဖစ္သျဖင္‌့ သီးႏွံျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မႈ၊ ေစ်းကြက္ပီျပင္ခိုင္မာမႈတို႔ကို မည္သူမၽွ အာမမခံရဲၾကပါေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာသုံးႏွစ္ ဝန္းက်င္ခန္႔က ၾကယ္ပဲေခၚ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံတစ္မ်ိဳးကို ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ အဆင္‌့ျမင္‌့ ေရာင္းတန္းဝင္သီးႏွံအျဖစ္ လူေျပာမ်ားၿပီး ေၾကညာအားေကာင္းခဲ့ ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔စိုက္ပ်ိဳးသည္‌့ ေတာင္သူမ်ားအက်ိဳး မျဖစ္ထြန္းသည္ကို ျမင္ေတြ႔ၾကရပါေၾကာင္း၊ ၾကယ္ပဲကို ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္ေသာ္လည္း ၾကယ္ပဲဆီတစ္ပုလင္းလၽွင္ ၃၀၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀ က်ပ္ အထိ ဆီေစ်းႏႈန္းျမင္‌့မားျခင္း အဆင္‌့ျမင္‌့ေၾကာ္ေလွာ္ ထုပ္ပိုးၿပီး ၾကယ္ပဲေစ့တစ္ထုပ္လၽွင္ ၂၅၀၀ က်ပ္ခန္႔ ေစ်းရွိျခင္းတို႔ေၾကာင္‌့ ျပည္တြင္း၌ပင္ ေရာင္းခ်ရန္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခု ဧကအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးထားသူမ်ား အခက္ေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ အလားတူ ေ႐ႊျဖဴေခတ္ဟု ေခတ္ေကာင္းခဲ့ေသာ ေရာ္ဘာပင္ကို တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္စိုက္ၾကရာမွ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္အျဖစ္ နယ္စပ္ေပါက္အသီးသီး၌ ပြဲစားမ်ား၏ ျခယ္လွယ္သည္‌့ ႏႈန္းထားျဖင္‌့သာ ေစ်းကြက္အျဖစ္ ဖန္တီးယူေနၾကရပါေၾကာင္း၊ ေရာ္ဘာအေနျဖင့္ ခိုင္မာေသာ ပို႔ကုန္တစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကမၻာ့ေရာ္ဘာ တက္ေစ်း/က်ေစ်း မ်ားႏွင္‌့အညီ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ သတင္းမီဒီယာ မ်ားတြင္ ေလၽွာ္ျဖဴပင္ေခၚ ေဆးကုလားမပင္၏ တန္ဖိုးျမင္‌့မားပုံ၊ ေရာင္းတန္းဝင္ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႔၊ ၾကားသိေနရပါေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္တြင္လည္း အပူပိုင္းဇုန္ေဒသ အသီးသီးမွ တစ္အုပ္တစ္မ စိုက္ခင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သီးညႇက္သီးႏွံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သီးႏွံေရာေႏွာ စိုက္ခင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အျမင္‌့ေပ ရာသီဥတုႏွင္‌့ သဘာဝအေနအထားအရ ရွမ္းျပည္နယ္ေနရာ အခ်ိဳ႕တြင္လည္း ဧကစိုက္ကြက္မ်ား၊ ေနၾကာပင္မ်ား၊ အရိပ္ရပင္မ်ား မိသားစုဝင္ေငြ တိုးတက္မႈရရွိေအာင္ စတင္စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ေနသည္ကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ စိုက္ၿပီးသုံးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အတြင္း အေစးစတင္ ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး အႏွစ္ ၃၀ မွ ၅၀ သက္တမ္းရွည္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ေလၽွာ္ျဖဴပင္ေခၚ ေဆးကုလားမပင္မကို စက္မႈကုန္ၾကမ္းသီးႏွံ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စားေသာက္ကုန္ေဆးဝါးႏွင္‌့ အလွကုန္လုပ္ငန္း တို႔ႏွင္‌့လည္းေကာင္း အဓိကထားသုံးစြဲရသျဖင္‌့ ႏိုင္ငံျခားမွ ေစ်းႀကီးေပး၍ ဝယ္ယူေလ့ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယခုအခါ ႏိုင္ငံ၏ေဒသ အႏွံ႔အျပားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္‌့ ေနရာမ်ား၌ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ အဆက္အသြယ္မ်ားျဖင္‌့သာ ျဖန္႔က်က္စိုက္ပ်ိဳး ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကထားလုပ္ကိုင္ေနရသည္‌့ ေဒသအသီးသီးမွ ေတာင္သူႀကီးမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းမည္ဆိုပါက ေလၽွာ္ျဖဴပင္ေခၚ ေဆးကုလားမပင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ တြန္းအားေပးစိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ေစသင္‌့ပါေၾကာင္း၊ စီးပြားျဖစ္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံျဖစ္ျခင္း၊ အပူပိုင္းဇုန္ ေဒသမ်ား၌ ျဖစ္ထြန္းသျဖင္‌့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ ပိုမိုအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း၊ မိသားစုတစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ဝင္ေငြရရွိေစျခင္းစသည္‌့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ ေလၽွာ္ျဖဴပင္ႏွင္‌့ ပတ္သက္သည္‌့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္‌့ စိုက္ပ်ိဳးရန္မ်ိဳးေစ့ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ေစ်းကြက္ဖန္တီး ေပးျခင္းတို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးသင္‌့ပါေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင္‌့ စမ္းတဝါးဝါးစိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ေနရေသာ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည္‌့ ေစ်းကြက္ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ ေပးသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသျဖင္‌့ မိမိေမးလိုသည္မွာ ေမးခြန္း (၁) ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား မိသားစုအလိုက္ ဝင္ေငြ ပိုမိုတိုးတက္ရရွိေရးႏွင္‌့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္သာယာ လွပေရးအတြက္ အဖိုးတန္ႏွစ္ရွည္သီးႏွံ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ေလၽွာ္ျဖဴပင္ေခၚ ေဆးကုလားမပင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္းကို နယ္ပယ္ေဒသအသီးသီးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္သျဖင္‌့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေစ်းကြက္ ခိုင္မာသည့္ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္အဆင္‌့ထိ ေရာက္ေအာင္မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

 

ႏွစ္ရွည္သီးႏွံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ေလၽွာ္ျဖဴပင္၏အေစးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလားအလာရွိေသာ ပို႔ကုန္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေလၽွာ္ျဖဴပင္ကို အပင္ငယ္စဥ္ ႏွစ္ႏွစ္၊ သုံးႏွစ္သားအထိ ၾကားသီးႏွံပင္ အျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ အပင္သက္တမ္း သုံး၊ ေလးႏွစ္၊ လုံးပတ္ ၂၅ လက္မမွ ၂၇ လက္မ အ႐ြယ္တြင္ စတင္၍ ေန႔စဥ္အေစးထုတ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ရွစ္ႏွစ္မွ ၂၀ ႏွစ္သားအထိ အထြက္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေလၽွာ္ျဖဴပင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံအျပား ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ အျခားသစ္ပင္မ်ားႏွင္‌့ ေရာေႏွာ၍ အေလ့က်ေပါက္ေလ့ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေလၽွာ္ျဖဴေစးသည္ ဂ်ယ္လတင္ ပါဝင္မႈေၾကာင္‌့ ေရကိုအဆမ်ားစြာ စုပ္ယူ၍ပြေစႏိုင္ျခင္း၊ ေရႏွင္‌့ေပါင္းစပ္၍ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ဂ်ယ္လ္အျဖစ္ ပုံသဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းအျပင္ ေစးပ်စ္ေစျခင္း၊ ေကာ္ကပ္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းႏွင့္ အက္စစ္ေပ်ာ့ႏွင္‌့ အဏုဇီဝပိုးမ်ား၏ ေခ်ဖ်က္တိုက္စားမႈဒဏ္ ခံႏိုင္ရည္ရွိျခင္းစသည့္ ထူးျခားေသာ႐ုပ္ႏွင္‌့ ဓာတ္ဂုဏ္သတၱိမ်ားရွိျခင္းေၾကာင္‌့ ကမၻာေပၚရွိ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသုံးျပဳၾကသည့္အျပင္ စားေသာက္ကုန္သေရစာႏွင္‌့ မုန္႔လုပ္ငန္းမ်ား၊ အလွကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရက္ကန္းႏွင္‌့အထည္ အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးသုံးစြဲၾကပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလၽွာ္ျဖဴေခၚ ေဆးကုလားမအား ေရခဲမုန္႔၊ ေ႐ႊရင္ေအး၊ ဖာလူဒါစသည့္ ႐ိုးရာစားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သုံးစြဲၾကပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းေဆးတြင္ ဆီး႐ႊင္ေဆး၊ ဝမ္းႏုတ္ေဆးမ်ားတြင္ ေဆးဝါးအသြင္ အသုံးျပဳၾကပါေၾကာင္း၊

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလၽွာ္ျဖဴပင္ကို လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္ႏွစ္မွစ၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေလၽွာ္ျဖဴေစး ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ေရးႏွင္‌့  ေစ်းကြက္ ပိုမိုရရွိေရးအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္၊ ေ႐ႊလီကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလၽွာ္ျဖဴ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းက ေလၽွာ္ျဖဴေစးအရည္အေသြး အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ျပသခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ  စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ရရွိခဲ့သည့္အျပင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၂၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္းပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တိုက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ဂ်ပန္-ျမန္မာပြဲေတာ္တြင္လည္းေကာင္း ေလၽွာ္ျဖဴေစးမ်ားကို ပါဝင္ျပသခဲ့ရာ စိတ္ဝင္စားမႈ မ်ားျပားခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ေလၽွာ္ျဖဴေစးကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ Food Additive အျဖစ္ တင္ပို႔ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တစ္တန္လၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅၀၀ ႏႈန္းျဖင္‌့ ၀.၅၂၅ တန္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွတစ္ဆင္‌့ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ (တိုင္ပင္) သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ MBM Company က ေလၽွာ္ျဖဴေစးတင္ပို႔ရန္ ပို႔ကုန္လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားခဲ့ရာ တစ္တန္လၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀၀၀ ျဖင္‌့ ေလၽွာက္ထားလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေလၽွာ္ျဖဴေစး ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးႏွင္‌့ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္နယ္ႏွင္‌့တိုင္းေဒသ ႀကီးမ်ားတြင္ ဖြင္‌့လွစ္ထားေသာ ကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန (၁၂) ခုမွ ကုန္သြယ္မႈ၊ စီးပြားေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင္‌့ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား အဓိက ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဒသအလိုက္ထြက္ရွိေသာ ေလၽွာ္ျဖဴေစးမ်ားအား ကုန္သြယ္မႈ ဗဟိုဌာနမ်ားအလိုက္ ေဒသထြက္ကုန္ျပခန္းမ်ား၌ ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပဳစုျပသျခင္း၊ ဝယ္ယူလိုေသာ ကုန္သည္မ်ားသိရွိေစေရးအတြက္ သတင္းျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊

ေဒသထြက္ကုန္ျပပြဲမ်ားႏွင္‌့ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာ့ေလၽွာ္ျဖဴေစးမ်ား ျပည္ပသို႔ ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပခန္းမ်ားဖြင္‌့လွစ္ ျပသႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ စာတမ္းမ်ား ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည့္အျပင္ ေလၽွာ္ျဖဴထုတ္လုပ္မႈမွာ စုေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ရရွိလာေစေရးႏွင္‌့ ေလၽွာ္ျဖဴကုန္စည္ဒိုင္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလၽွာ္ျဖဴအသင္းအား ၂၀-၉-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အသင္းသား ၄၅၅ ဦးျဖင္‌့ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တို႔တြင္လည္း ေလၽွာ္ျဖဴအသင္း၊ အစုအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင္‌့ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင္‌့လည္း ေလၽွာ္ျဖဴပင္ကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင္‌့ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ သီးႏွံအမယ္စုံ စိုက္ပ်ိဳးေရး (Crop Diversification) ႏွင္‌့ သီးႏွံ၊ သစ္ေတာေရာေႏွာ ေတာင္သူပညာေပး စိုက္ကြက္မ်ားအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးျပသလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးႏွင္‌့ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင္‌့ ေလၽွာ္ျဖဴအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ရွိေသာ ခိုင္မာေသာေစ်းကြက္ ရွာေဖြႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာသံ႐ုံး၊ စီးပြားေရးသံ႐ုံးမ်ားမွတစ္ဆင္‌့ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ျပသျခင္းျဖင္‌့လည္းေကာင္း၊ ထုတ္ကုန္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းေပးျခင္းျဖင္‌့လည္းေကာင္း၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္းျဖင္‌့ လည္းေကာင္း၊ ေစ်းကြက္အ‌ေျခအေနမ်ား စုံစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္းႏွင္‌့ ေစ်းကြက္ရရွိေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို စီးပြားေရးႏွင္‌့ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန Website တြင္ ေဖာ္ျပေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

စီးပြားေရးႏွင္‌့ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူး