Skip to main content

 

ေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးသုံးရပ္ကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပထမအက်ိဳးေက်းဇူးက ႀကီးအုပ္ေက်း႐ြာသူ ေက်း႐ြာသားမ်ား ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း ရာသီသုံးခုလုံးတြင္ ေရကို အလုံအေလာက္ ရရွိႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ႀကီးအုပ္ေခ်ာင္းသည္ ႀကီးအုပ္ေက်း႐ြာ၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ရွိၿပီး ေဗာဓိတစ္ေထာင္ ေတာင္႐ိုးေပၚမွ ေရဆင္းဧရိယာ ၃.၅ မိုင္ႏွင့္ စီးဆင္းလာသည့္ ေခ်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႀကီးအုပ္ေက်း႐ြာတြင္ အိမ္ေျခ ၃၀၅ အိမ္၊ လူဦးေရ ၁၄၅၀ ေနထိုင္ၿပီး ေသာက္ေရသုံးေရအတြက္ ထိုေခ်ာင္းကို အမွီသဟဲျပဳေနရပါေၾကာင္း၊ မိုးတြင္းအခါတြင္ အခက္အခဲမရွိေသာ္လည္း ေႏြကာလတြင္ ေရသည္ေ႐ႊကဲ့သုိ႔ ရွားပါးပါေၾကာင္း၊ ေရအတြက္ ခြဲတမ္းခ်ရ၊ ေရအတြက္ အျငင္းပြားရျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ႀကီးအုပ္ေခ်ာင္းကိုပိတ္ၿပီး ဆည္ျပဳလုပ္ေပးေစခ်င ္ၾကပါေၾကာင္း၊

ဒုတိယအက်ိဳးေက်းဇူးအေနျဖင့္ ၎ဆည္ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရအတြက္လည္း ေရရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႀကီးအုပ္၊ ဘန္ဆီ၊ နိဗၺာန္ဝေက်း႐ြာမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက ၁၇၇၃ ဧကရွိ တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေအာက္ဖက္အနိမ့္ပိုင္း ကြင္းျပင္႐ြာေတြျဖစ္တဲ့ မုံေ႐ြး၊ ေၾကးမုံ႐ြာမ်ားလည္း စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက ေထာင္ခ်ီၿပီး ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေက်း႐ြာမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးလယ္ယာေျမ မ်ားသည္လည္း ေရလိုအပ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခင္ ၁၉၈၀ ႏွစ္ မတိုင္မီက ေတာပု၊ က်ပိုင္၊ မုံေ႐ြး၊ ေၾကးမုံကြင္းမ်ားသည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရဝင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမေကာင္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ငါးေပါက္တြဲ၊ ၁၀ ေပါက္တြဲမ်ားျဖင့္ ေရတားလိုက္သည့္အတြက္ ျမစ္ေရလိုသေလာက္မရ၊ ႏုန္းမက်ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမညံ့လာပါေၾကာင္း၊ ယခုေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားသည္ ႏုန္းမက်သည့္အတြက္ ဓာတ္ေျမၾသဇာကူရ၊ ေျမေအာက္ေရနက္ သြားသည့္အတြက္ ေရစက္ေမာင္းဆီကူရစသည့္ အပိုသြင္းအားစုမ်ား လိုလာပါေၾကာင္း၊ ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရပိုမိုရရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အထိုက္ အေလ်ာက္ သက္သာလာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တတိယအက်ိဳးေက်းဇူးအေနျဖင့္ ေဗာဓိတစ္ေထာင္ဘုရားႀကီး၏ ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာကၠာ၊ ေ႐ႊျမင္တင္ကာကြယ္ေတာဧရိယာ ၁၇၉၂၀ ဧက အတြက္လည္း ေျမေအာက္ေရ၊ စိမ့္ေရရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အသုံးဝင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မိုးေရခ်ိန္လက္မ ၃၀ ခန္႔သာရွိသည့္ မိုးနည္းရပ္ဝန္းေဒသတြင္ မိုးနည္းေသာ္လည္း ေရမရွားေအာင္၊ ပူျပင္းေသာ္လည္းမေျခာက္ေသြ႔ရေအာင္ ႀကီးအုပ္ေခ်ာင္းကိုပိတ္၍ ေရေလွာင္တမံ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ၎အတြက္ ေရေလွာင္တမံျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

 

အဆိုပါ ေဒသသည္ မိုးနည္းေရရွားၿပီး ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရ၊ ေသာက္သုံးေရရွားပါးသည့္ ေဒသျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႀကီးအုပ္ေက်း႐ြာႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ ေက်း႐ြာမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ေဗာဓိတစ္ေထာင္ ေရေလွာင္တမံကေနၿပီး ေသာက္သုံးေရကို ရယူသုံးစြဲလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဗာဓိတစ္ေထာင္ ေရေလွာင္တမံအေနျဖင့္လည္း ႏွစ္စဥ္ေရဝင္ေရာက္မႈ နည္းပါးသည့္အတြက္ ေသာက္သုံးေရေလာက္ငွစြာ သုံးစြဲႏိုင္ျခင္း မရွိသည္ကို စိစစ္ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကီးအုပ္ေခ်ာင္းေပၚတြင္ ေရေလွာင္တမံတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းရွိ/မရွိ ဇလေဗဒႏွင့္ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း၊ ေျမျပင္အေသးစိတ္အေျခအေန တိုင္းတာျခင္းစသည့္ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ စီမံလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားအရ ေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္တြက္ေခ်ကိုက္မႈ ရွိမည္ဆိုလွ်င္ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ တြက္ခ်က္မႈအရ လုိအပ္ရန္ပုံေငြကို နီးစပ္ရာဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဦးစားေပးအစီအစဥ္အရ ထည့္သြင္းလ်ာထား ေတာင္းခံသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ရန္ပုံေငြရရွိမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ေျဖၾကားခ်က္ႏွင့္အတူ ေပါင္းစပ္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္