Skip to main content

 

အိႏၵဳ-ဂ်ိဳင္း-ေကာ့ကရိတ္လမ္းမႀကီးအား ေကာင္းမြန္သည့္အစီအမံမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေနျဖင့္ သြားလာႏိုင္သည့္ၿမိဳ႕မ်ားမွာ ဘားအံမွ အိႏၵဳ၊ အိႏၵဳမွ ဂ်ိဳင္း၊ ဂ်ိဳင္းမွ ေကာ့ကရိတ္၊ ျမဝတီသို႔ ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္သကဲ့သုိ႔ အိႏၵဳကေန မြန္ျပည္နယ္ သထုံ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အထိ ေပါက္ေရာက္သြားလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အာရွလမ္းႀကီး၏ ဒုတိယပိုင္းဟုလည္း ေခၚဆိုၾကပါေၾကာင္း၊ ၎မွာ စီမံကိန္း၏အခ်က္ အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လမ္းမႀကီး၏ ျပဳျပင္ျခင္းကို ဇူလိုင္လ ၄-၇-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းမၿပီးဆုံးမီ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ရာက ယေန႔ထက္တိုင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္ လမ္းပိုင္းတြင္ မိုးရာသီကာလအတြင္း လမ္း၊ တံတားပ်က္စီးေနမႈမ်ားကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အိႏၵဳ-ဂ်ိဳင္း-ေကာ့ကရိတ္လမ္းမႀကီးသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ကားအစီးေရ ၃၀၀၀ ခန္႔ ျဖတ္သန္းသြားလာလ်က္ရွိၿပီး ပ်က္စီးေနျခင္းေၾကာင့္ ေျမျပင္အေျခအေနမွာ ၁၂ ဘီးကား၊ ၂၂ ဘီးကားမ်ားမွာ လမ္းပိတ္ထားမႈေၾကာင့္ အိႏၵဳေက်း႐ြာအတြင္းလမ္းကို အသုံးျပဳၾကသည့္အတြက္ ေက်း႐ြာလမ္းမ်ား ပ်က္စီးမႈကိုလည္း ျဖစ္ေစပါေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေလယာဥ္လမ္း၊ မီးရထားလမ္း၊ ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ားမရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါကုန္းလမ္းတစ္ခုကိုသာ အားကိုးအားထား ျပဳေနရျခင္းေၾကာင့္ အိႏၵဳ-ဂ်ိဳင္း-ေကာ့ကရိတ္လမ္းမႀကီး ေကာင္းမြန္ရန္မွာလည္း ေဒသတစ္ခုလုံးအတြက္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိထားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအရ အိႏၵဳ-ဂ်ိဳင္း-ေကာ့ကရိတ္လမ္းမႀကီးအား အျမန္ဆုံးၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

သထုံ-ဘားအံ-ေကာ့ကရိတ္-ျမဝတီ လမ္း၏ အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္ လမ္းပိုင္းအား ADB ထံမွ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ Asian Development Fund ေခ်းေငြကာလ ၃၂ ႏွစ္ႏွင့္ ASEAN Infrastructure Fund ေခ်းေငြကာလ ၂၀ ႏွစ္ စုစုေပါင္း ကုန္က်ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၂၀ ျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ Project Management Unit (PMU) ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ပါေၾကာင္း၊ PMU  အဖြဲ႕အစည္းမွ Construction Supervision Consultant ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာ တို႔ကိုခန္႔အပ္ၿပီး ကန္ထ႐ိုက္တာကို လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္႐ြက္ေစခဲ့ကာ ၎ Consultant မွ လုပ္ငန္းအရည္အေသြး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာမွ Request For Inspection တင္ျပလာသည့္ လုပ္ငန္းအေပၚ စစ္ေဆးျခင္း၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမွ တင္ျပလာသည့္ Payment Application မ်ားကို စိစစ္တြက္ခ်က္ၿပီး Interim Payment Certificate ထုတ္ေပး၍ PMU မွတစ္ဆင့္ ADB ကို ဆက္လက္ေပးပို႔ရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ADB မွ သက္ဆိုင္ရာ ကန္ထ႐ိုက္တာႏွင့္ Consultant ကို တိုက္႐ိုက္ ေငြေပးေခ်သည့္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္လမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းမွာ ဘားအံခ႐ိုင္အပိုင္း ၄၀.၄၄ ကီလိုမီတာႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ခ႐ိုင္အပိုင္း ၂၄.၂၉၅ ကီလိုမီတာတို႔တြင္ ၁၈ ကီလိုမီတာအား လမ္းတာေပါင္ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ လမ္းအႏၲရာယ္ေကြ႕ ၁၅ ကီလိုမီတာခန္႔အား လမ္းအူေၾကာင္းျပဳျပင္ျခင္း၊ လမ္းဆုံရွစ္ခုအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ လမ္းအား ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္လမ္း အပါအဝင္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ႐ုံးမ်ား၊ ေဈးမ်ားေရွ႕တြင္ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ က်ဳံဒိုးဆိပ္ကမ္းပတ္လည္လမ္း ၇၀၀ မီတာခန္႔အား ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ International Competitive Bidding စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းတင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကန္ထ႐ိုက္တာ China Road and Bridge Corporation (CRBC) ကို တာဝန္ေပးေဆာင္႐ြက္ေစခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၎ CRBC က လုပ္ငန္း စတင္သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ခ်စ္လင္းၿမိဳင္ ကုမၸဏီအား စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာေက်ာက္မ်ားကို လြန္းညေက်ာက္ေတာင္မွ ထုတ္ယူရန္ Sub-contractor အျဖစ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္႐ြက္ေစခဲ့ပါေၾကာင္း၊

အဆိုပါလြန္းညေက်ာက္ေတာင္မွ ေက်ာက္မ်ားကို ခ်စ္လင္းၿမိဳင္ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေနစဥ္ အတြင္း ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံ မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေဒသခံမ်ား၏ဆႏၵျပမႈကို ေဟာင္ေကာင္တြင္ထုတ္ေဝသည့္ Frontier မဂၢဇင္း၏မ်က္ႏွာဖုံးတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေဖာ္ျပပါရွိလာသည့္တြက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ADB ဌာနခ်ဳပ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ADB တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္ကို လြန္းညေက်ာက္ေတာင္မွထုတ္သည့္ ေက်ာက္မ်ားကို လုံးဝထုတ္ယူျခင္းမျပဳဘဲ အျခားေက်ာက္မိုင္းတြင္းမ်ားကို ထပ္မံရွာေဖြေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔လာပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အေၾကာင္းၾကားစာကို ADB National တာဝန္ခံမွ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ဆက္လက္ေပးပို႔ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း လြန္းညေက်ာက္ေတာင္သည္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္အနီးကပ္ဆုံး ေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး  ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္လည္း ညိႇႏႈိင္း၍ နားလည္မႈရရွိသြားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ EIA, SIA လည္း ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လြန္းညေက်ာက္ေတာင္မွ ေက်ာက္မ်ားကို ဆက္လက္အသုံးျပဳခြင့္ ေပးရန္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ADB ႏွင့္ညိႇႏႈိင္းေပးရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ၫွိႏႈိင္းလာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ညႇိႏႈိင္းလာခ်က္ကို မိမိအေနျဖင့္ ပထမဦးစြာ နယ္ေျမခံ ADB၊ ႏိုင္ငံ့ ADB တာဝန္ခံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတာဝန္ခံ ညႇိႏႈိင္းသည့္အခါ အဆိုပါတာဝန္ခံမွတစ္ဆင့္ ADB ဌာနခ်ဳပ္ကို ေပးပို႔ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း မနီလာရွိ ADB ဌာနခ်ဳပ္မွ လြန္းညေက်ာက္ေတာင္မွလြဲ၍ အျခားေက်ာက္ကိုသုံးရန္ စာထပ္မံေရာက္လာသည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ADB ဌာနခ်ဳပ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ညႇိႏႈိင္းပါေသာ္လည္း လြန္းညေက်ာက္ေတာင္မွလြဲ၍ မည္သည့္ေက်ာက္မဆို သုံး၍ရေၾကာင္း ADB ဌာနခ်ဳပ္က အေၾကာင္းျပန္လာပါေၾကာင္း၊ လြန္းညေက်ာက္ကို လုံးဝအသုံးျပဳခြင့္မေပးႏိုင္ဟု အဆိုပါ ADB က ရရွိသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာကို ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔ၿပီး ေဒသအတြင္းရွိ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ ေက်ာက္စခန္းမ်ားကို မိမိတို႔ရွာေဖြခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ရွိ ေက်ာက္ေတာင္မ်ားအားလုံးကို ရွာေဖြၿပီး အရည္အေသြးစမ္းသပ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ အရည္အေသြးအေကာင္းဆုံးျဖစ္သည့္ စံဖရီးေက်ာက္မိုင္းကို ေလာေလာဆယ္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားၿပီး စံဖရီးေက်ာက္မိုင္းက ၎ေက်ာက္မ်ားကို စမ္းသပ္ေသာအခါ စံခ်ိန္မီသည့္အတြက္ ၎ေက်ာက္မိုင္းမွ ထုတ္လုပ္ခြင့္အတြက္ ယခုအခါ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကို ေပးပို႔၍ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္၊ EIA, SIA ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရရွိရန္ ၫွိႏႈိင္းၿပီး စာမ်ားေပးပို႔ထားပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စံဖရီးေက်ာက္မိုင္းမွ ေက်ာက္မ်ား အသုံးျပဳခြင့္ရရွိေရး ၫွိႏႈိင္းခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရရွိၿပီးလွ်င္  လြန္းညေက်ာက္ေတာင္တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ မိုင္းခြဲကိရိယာမ်ား၊ ေက်ာက္ထုတ္သည့္ စက္မ်ားအားလုံးကို စံဖရီးေက်ာက္မိုင္းသို႔ေ႐ႊ႕၍ စံဖရီးေက်ာက္မိုင္းတြင္ ေက်ာက္ထုတ္သည့္လုပ္ငန္း ျပန္လည္စတင္ၿပီး ထုတ္လုပ္ရရွိသည့္ ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ အဆိုပါ လမ္းမႀကီးကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

သထုံ-ဘားအံ-ေကာ့ကရိတ္-ျမဝတီလမ္းေပၚရွိ ဂ်ဳိင္းေက်း႐ြာအနီး ပြန္တြန္းေဘာတံတားဟူ၍ ရွိပါေၾကာင္း၊ ပြန္တြန္းေဘာတံတားႏွင့္  ေကာ့ကရိတ္ႀကိဳးတံတား၊ ေကာ့ကရိတ္ႀကိဳးတံတားမွာ ခံႏိုင္ဝန္ ၁၃ တန္သာရွိေသာေၾကာင့္ ၁၃ တန္ထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ ယာဥ္ႀကီးမ်ား အဆိုပါ ႀကိဳးတံတားအနီးရွိ ယာဥ္ႀကီးမ်ားကို ပြန္တြန္းေဘာတံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္းေစေၾကာင္း၊ ဂ်ိဳင္းတံတား၊ ေကာ့ကရိတ္တံတားတြင္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ေခ်းေငြယန္း ၁၁၂၉၀ သန္းျဖင့္ သုံးႏွစ္အတြင္း တံတားအသစ္တစ္စင္းကို JICA Loan ျဖင့္ အသစ္တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တံတားအသစ္ တည္ေဆာက္ခ်ိန္ကာလ သုံးႏွစ္အတြင္း ပြန္တြန္းေဘာတံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ပြန္တြန္းေဘာတံတားမွာ ျမန္မာသစ္ေတာက္ငွက္ကုမၸဏီက ၎တို႔အစီအစဥ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို တစ္ႏွစ္လၽွင္ က်ပ္သိန္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ ေလလံေၾကးေပးသြင္း၍ တံတားျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တံတားျဖတ္သန္းခမွာ ၆ ဘီးကား ၂၅ တန္မွအထက္ကို ၃၀ တန္ထိ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ ေကာက္ပါေၾကာင္း၊ ၁၀ ဘီးကား တန္ ၃၀ မွ ၃၅ တန္အထိ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ၁၂ ဘီး၊ ၁၄ ဘီး၊ ၂၂ ဘီးကားအထိ ၄၂ တန္အထိကို ၂၅၀၀၀ က်ပ္ေကာက္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေကာက္လ်က္ရွိသည္မွ ၄၂ တန္ေက်ာ္လွ်င္ ၂၀၀၀၀ ေကာက္သည္ႏွင့္ ယခုသက္ဆိုင္ရာကုန္သည္မ်ားႏွင့္ အခ်င္းမ်ားျခင္းကို ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ၫွိႏႈိင္းၿပီး ၅၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းေကာက္ရန္ သေဘာတူေျပလည္မႈရရွိ သြားၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အိႏၵဳ-ဂ်ိဳင္း-ေကာ့ကရိတ္လမ္းမႀကီးကို အျမန္ဆုံးၿပီးစီးေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းၫွိႏႈိင္းၿပီး ADB ႏွင့္ၫွိႏႈိင္းစီမံ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း