Skip to main content

 

မကြီအိမ္ႏူးၿမိဳ႕သည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၿမိဳ႕အျဖစ္အဆင့္တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မင္းတပ္၊ မတူပီ၊ ကန္ပက္လက္၊ ပလက္ဝ ေလးၿမိဳ႕၏အဆုံတြင္ တည္ရွိၿပီး ပထဝီသေဘာအရ အလြန္အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေနရာတြင္ တည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မကြီအိမ္ႏူး ၿမိဳ႕ႏွင့္ထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးၿမိဳ႕နယ္သည္ အနည္းဆုံး မိုင္ ၇၀ ေက်ာ္မွ မိုင္ ၉၀ ေက်ာ္အထိ ေဝးကြာသည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ အလြန္ေခ်ာင္က်ၿပီး ေခါင္က်လွသည့္ေနရာမ်ိဳး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မကြီအိမ္ႏူးၿမိဳ႕အပါအဝင္ မင္းတပ္၊ မတူပီ၊ ကန္ပက္လက္၊ ပလက္ဝ ေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွိသည့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အလြန္ခက္ခဲ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ တခါတရံ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ကိုတက္ၿပီး ေဆးကုသသည့္အခါ အဆင္မသင့္ေသာ အခ်ိန္တြင္ လမ္းခရီးမွာလူနာမ်ား အသက္ဆုံး႐ႈံးမႈ အႀကိမ္မ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မကြီအိမ္ႏူးၿမိဳ႕တြင္ ၁၆ ခုတင္ဆံ့ေဆး႐ုံမျဖစ္မေန တည္ေဆာက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ေပးရန္လည္း အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ မကြီအိမ္ႏူးၿမိဳ႕မျဖစ္ခင္ မကြီအိမ္ႏူး ေက်း႐ြာတုန္းက ယခင္အစိုးရလက္ထက္ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံ အျဖစ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ေပး ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ဘတ္ဂ်က္ကို ျပန္လည္သိမ္းယူ သြားသည့္အတြက္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား ယေန႔အခ်ိန္အထိ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား ရွိေနေသးပါေၾကာင္း၊ ျမင္သာျမင္ရမၾကင္ရ၊ နီးလ်က္ႏွင့္ေဝး ဆိုသကဲ့သုိ႔ ထမင္းလုတ္ကို ပါးစပ္ထဲခြံ႔ခါနီးမွ လက္ကိုပုတ္ခ်သကဲ့သုိ႔ ခံစားရျခင္းမ်ိဳး ခံစားေနရပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ရင္ထဲ၊ အသည္းထဲတြင္ ဆူးေညႇာင့္ေလးတစ္ခုကို ႐ိုက္ထည့္လိုက္သကဲ့သို႔ ျပန္ႏုတ္မေပးဘဲ၊ ကုစားမေပးဘဲ ခံစားေနရေသာေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ မ်က္တက္မ်က္တက္ႏွင့္ ခံစားေနရသည့္ ေဝဒနာကို ႀကဳံေတြ႔ေနရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားသည္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ခံစားခဲ့ရသည့္ ဤခံစားခ်က္မ်ားကို ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္  ျပန္လည္ကုစား ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေစာင့္စား ေနၾကပါေၾကာင္း၊ မကြီအိမ္ႏူးၿမိဳ႕တြင္ လူနာနည္းေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ေရရရွိေရးကို အေျခခံ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ မီးရရွိေရးကိုအေျခခံ၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ ဆိုပါက တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြက္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း၊

ေဆး႐ုံမရွိလွ်င္ လူနာမရွိပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ား၊ ေရရရွိမွ၊ မီးရရွိမွလုပ္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ မကြီအိမ္ႏူး ၿမိဳ႕သည္ လမ္း၊ ေက်ာင္း၊ တံတား၊ ေဆး႐ုံတို႔ကို အေျခခံၿပီးမွသာလၽွင္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို တည္ေဆာက္ေနရသည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ၇-၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ပိုင္းခန္႔က ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွ ေဒၚနီေ႐ႊလ်န္းႏွင့္ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းရီရန္းဗဲလ္တို႔၏ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ ေျဖၾကားသြားသည္ကို တိုင္းရင္းသားမ်ားက မွတ္သား ထားပါေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးေျဖၾကားသြားသည္မွာ ယခင္က ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ဆိုလွ်င္ လူဦးေရကိုလည္း ေလၽွာ႔ေပါ့ၿပီး စဥ္းစားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အလြန္ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ အထူးဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္ကို ယခုတိုင္းရင္းသားမ်ားက မွတ္သားၿပီး ယေန႔ တီဗြီဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ ၾကည့္႐ႈ ေနၾကပါေၾကာင္း၊ မကြီအိမ္ႏူးၿမိဳ႕၏ အဂၤါရပ္ႏွင့္ညီေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မင္းတပ္၊ မတူပီ၊ ကန္ပက္လက္၊ ပလက္ဝ ေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အစြန္အဖ်ားမွ ေဒသမ်ားႏွင့္ မကြီအိမ္ႏူးၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူမ်ားပါ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လႊမ္းၿခဳံႏိုင္ေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေျပာသည့္အတိုင္း လုပ္သည္ဟု အေျပာႏွင့္အလုပ္ ညီသည့္ ဝန္ႀကီးတစ္ပါး ျဖစ္သည္ကို မိမိတို႔မွတ္သားထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို ယေန႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္အခ်ိန္ က်ေရာက္ၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မကြီအိမ္ႏူးစံကိုက္ (၁၆) ခုတင္ဆံ့ ေဆး႐ုံ တည္ေဆာက္ ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္စသည့္ ခက္ခဲသည့္ေဒသမ်ားတြင္ မိမိတို႔ Criteria အားလံုးေလၽွာ႔ပါေၾကာင္း၊ အျဖစ္ႏိုင္ဆုံးႏွင့္ အတတ္ႏိုင္ဆုံးေပး၍ မူအတိုင္းဆက္လက္လုပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပထမဦးဆုံး ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေငြခ်လိုက္ၿပီး ေဆာက္လို႔မရသည့္ လမ္းမရွိပါေၾကာင္း၊ သြားမည့္လမ္း မရွိလွ်င္လည္း ပစၥည္းကိရိယာမ်ား သယ္ယူ၍မရေသာေၾကာင့္ ေဆာက္၍မရပါေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ Station Hospital  သန္း ၆၃၀ ႏွင့္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ရလွ်င္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ မရသည့္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ပိုေပးပါေၾကာင္း၊ PAE ဆိုလွ်င္လည္း ၂၅၀၀၀ က်ပ္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ၄၈၀၀၀ က်ပ္အထိ ပိုေပးပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ေဆာက္လုပ္ေရးက အဆင္ေျပမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မကြီအိမ္ႏူး ၿမိဳ႕သည္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၈၅ မိုင္ ေဝးၿပီး ပြင့္လင္းရာသီတြင္ပင္ ေျခာက္နာရီခန္႔ ၾကာေသာေၾကာင့္ ဤကိစၥကိုလည္း ျပန္လည္ဆန္းစစ္သည့္အခါ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံေဆာက္ရန္ လ်ာထားေသာ ေျမေနရာ ၅.၈ ဧကက ရပ္ကြက္အသစ္ျဖစ္ေသာ ဗြီႏူးေနရာတြင္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ဗြီႏူးရပ္ကြက္က စီမံကိန္း လ်ာထားသည့္ ေျမေနရာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေျမေနရာကို ရဖို႔ဆိုလွ်င္ လ်ာထားေသာ ေျမေနရာသည္ ဌာနဆိုင္ရာေျမမွ ေလာေလာဆယ္ ကြင္းဆင္းေျမျပင္ တိုင္းတာေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ေျမမိန္႔ရရွိရန္ ၂၀၁၉-၂၀ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ပိုက္ဆံထည့္၍ ရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဗဟို္၊ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး၊  ေထြ/အုပ္စသည္တို႔က ပံ့ပိုးရန္လိုပါေၾကာင္း၊ အျခားဝန္ႀကီးဌာန အေဆာက္အဦ ေဆာက္ရန္အတြက္ ေဆး႐ုံေဆာက္ရန္ ဦးစားေပးျဖစ္သည့္အတြက္ ေဆး႐ုံေဆာက္မည့္ေနရာကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ၅.၈ ဧကေသခ်ာလုပ္ၿပီး ေျမမိန္႔ရရွိေအာင္ အရင္ဆုံးလုပ္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ေျမမိန္႔ကို ယခုႏွစ္အတြင္းရလွ်င္္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ပိုက္ဆံထည့္လိုက္၍ ရပါေၾကာင္း၊ ေျမမိန္႔မရဘဲ ပိုက္ဆံသြားထည့္လိုက္လွ်င္ ပိုက္ဆံကို ျပန္အပ္လိုက္ရလွ်င္ မေကာင္းေၾကာင္း၊ မကြီအိမ္ႏူးၿမိဳ႕တြင္ ေလာေလာဆယ္ စိမ့္စမ္းေရကို အဓိက သြယ္သုံးလ်က္ရွိၿပီး စိမ့္စမ္းေရ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ မကြီအိမ္ႏူးရပ္ကြက္မွ ယခုတိုက္နယ္ေဆး႐ုံ ေဆာက္မည့္ေနရာက ၅ မိုင္ခန္႔ ေဝးပါေၾကာင္း၊

လက္ရွိတြင္ ေရမရေသာေၾကာင့္ ေဆာက္မရပါေၾကာင္း၊ ေရရရွိေအာင္ ပံ့ပိုးရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး၊ ေထြ/အုပ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရက စီစဥ္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေျမလည္းရမည္ဆိုလွ်င္ လာမည့္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္လိုက္လွ်င္ တစ္ခါတည္း ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အဓိကေျမႏွင့္ေရရလွ်င္ မိမိတို႔ဘက္က လုံးဝအာမခံပါေၾကာင္း၊ ပိုက္ဆံကို တစ္ခါတည္း ထည့္သည့္အျပင္ ဤကိစၥြအားလုံးကိုလည္း ရရွိသည့္ Process မ်ားက နည္းငယ္ခန္႔ ၾကာပါေၾကာင္း၊ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခန္႔ထားျခင္း Process ကို တိုေအာင္လုပ္လွ်င္ အလြန္ေကာင္းပါေၾကာင္း၊ အားလုံး၊ တစ္ျပည္လုံး အက်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျမန္ဆုံးျဖစ္ေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔တင္ၿပီး အနည္းဆုံး သုံးလခန္႔အတြင္း အေျဖရလွ်င္ မိမိတို႔က ပိုက္ဆံထည့္လိုက္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္သာမက အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း ထည့္ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါကိစၥကို ဦးစားေပး အေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး