Skip to main content

 

ေညာင္တုန္း ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ ေဆးရံုႏွင့္လူနာ ၾကပ္တည္းမႈေၾကာင့္ ေပ ၁၅၀ x ၆၂ ေပ သုံးထပ္ လူနာေဆာင္အသစ္ကို ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ တင္ဒါေအာင္ေစ်းႏႈန္း ၆၆၈.၂၇၆ သန္းျဖင့္ ေအာင္ေျမေတာ္ဝင္ကုမၸဏီကို အပ္ႏွံ၍  ၃-၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ ေစခဲ့ပါေၾကာင္း၊ စတင္တည္ေဆာက္ကပင္ ၾကပ္မတ္မႈမရွိျခင္း၊ Drawing ပုံပါအတိုင္း Frame Work ကို အတိတက် မလုပ္ေဆာင္ဘဲ ေက်ာက္ေလာင္းျခင္း၊ တိုင္ေျခမ်ားအံ့လြဲေခ်ာ္ျခင္း၊ Alignment မမွန္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ Frame Work မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ေက်ာက္ေလာင္းခဲ့သည့္အတြက္ Alignment မ်ား လြဲျခင္း၊ Footing ႏွင့္ အေပၚက Ground Level ကြာေနသည့္အေပၚေသခ်ာစြာ ေက်ာက္မေလာင္းဘဲ ေျမႀကီးဖို႔ျခင္း၊  Footing တိုင္ႏွင့္ အေပၚက Structure ႏွင့္ လြဲေနသည့္အေပၚ တိုင္သံေခ်ာင္းမ်ားေကာက္၍ ဆက္တက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေအာက္ေျခ Footing တြင္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲသည္ႏွင့္ တိုင္မ်ဥ္းမတ္ ပိုလြဲလာသည္အေပၚ သံေခ်ာင္းမ်ားကို ညဘက္ တိတ္တဆိတ္ျဖတ္ၿပီး တိုင္ကိုေ႐ႊ႕ထားျခင္း၊ သံေခ်ာင္းမူရင္း Structure တြင္ 16 mm သုံးရမည့္ အစား 12 mm သံေခ်ာင္းမ်ား သံုးစြဲထားျခင္း၊ ေဈးကြက္တြင္ ေပါေပါေလာေလာ ဝယ္ယူရႏုိင္သည့္ နန္းဆြဲ သံေခ်ာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၅ လပိုင္းကေနစတင္၍ လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္း ေနခဲ့သည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ေဆး႐ုံတည္ေဆာက္ ေနသည့္ေနရာတြင္ရွိေသာ သားဖြားခန္း၊ အမ်ိဳးသမီးအထူးခန္းတို႔ကို ေခတၱေဘးတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းထားၿပီး Corridor တြင္ လူနာမ်ားကို ၾကပ္တည္းစြာ ကုသေနရပါေၾကာင္း၊  

သို႔ပါ၍ ယခုအခါ ေဆး႐ုံအသစ္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿပီးစီးမည္ကို မသိရွိသကဲ့သို႔ သားဖြားခန္းႏွင့္ ခြဲစိတ္ခန္းအတြက္ ထပ္မံေနရာေပးရသည့္အတြက္ ကုသေရးေဆးရံုႏွင့္မတူဘဲ ေရာဂါျပန္႔ပြားေရး ေဆး႐ုံ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနပါသျဖင့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကပင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ ေညာင္တုန္း ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ သုံးထပ္လူနာေဆာင္ အသစ္အားမည္သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္ေပး မည္ကိုသိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

တိုးခ်ဲ႕သုံးထပ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သန္းေပါင္း ၆၆၈ သန္းႏွင့္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ေသာ ေတာ္ဝင္ေအာင္ျမင္ကုမၼဏီႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမႏွစ္တြင္ သန္း ၄၀၀ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၿပီးစီးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းအရ နည္းသည့္အတြက္ သန္း ၁၀၀ သာ ေပးေခ်ၿပီး ကုမၸဏီမၿပီးသည့္အတြက္ သန္း ၃၀၀ ကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသို႔ ျပန္အပ္ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သန္း ၃၀၀ ထပ္မံလ်ာထားၿပီး ၿပီးစီးမႈရာခိုင္ႏႈန္းအရ ၂၄၃ သန္းသာ ေပးေခ်ၿပီး ၆၅ သန္း ျပန္အပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္တြင္ သန္း ၂၃၀ ထပ္မံလ်ာထားေသာ္လည္း  အရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္း ေဆာင္႐ြက္ေနဆဲျဖစ္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္အပ္ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊

အဆိုပါကိစၥအား သိရွိၿပီးေနာက္ အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရက ၇-၉-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ (၁) ေတာ္ဝင္ ေအာင္ေျမကုမၸဏီမွ Structural Drawing ၊ Archie Tech Drawing ႏွင့္ Manganic and Electrical Drawing မ်ား အသစ္ေရးဆြဲတင္ျပရန္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ဆုံးျဖတ္ပါေၾကာင္း၊  (၂) Restraining Procedure Report က တိုင္းေဒသႀကီး တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္မတီကို တင္ျပခိုင္းပါေၾကာင္း၊ (၃) ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ျခင္းအား ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ လက္မခံပါက ကုမၸဏီမွတာဝန္ယူကာ အသစ္ၿဖိဳဖ်က္၍ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းအရ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ယခုအခါ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံကို တိုးခ်ဲ႕သုံးထပ္ ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အျမန္ဆုံးျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီ၏ျပင္ဆင္မႈ ပုံစံကို ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးရ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တိုင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီသို႔ ေတာ္ဝင္ေအာင္ေျမကုမၸဏီက တင္ျပလာသည့္ အစီရင္ခံစာကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာထား ျပန္ညႇိႏႈိင္းခဲ့ရာ (၁) Third Party အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ACEG Engineering မွ သြားေရာက္စစ္ ေဆးၿပီးေနာက္ ေတာ္ဝင္ေအာင္ေျမကုမၸဏီမွ တင္ျပလာသည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ သတ္မွတ္ေသာ္လည္း Low Test ျပန္လုပ္ရန္လိုပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစိစစ္ခ်က္အရ အဓိက အားနည္းခ်က္သည္ Alignment မမွန္ကန္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Ground Beam မ်ား၊ Alignment ကို စနစ္တက် မခ်ိန္ထားျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္းျခင္း၊ နည္းစနစ္ကြၽမ္းက်င္ေသာ လုပ္သားမ်ား မသုံးျခင္း၊ QA ၊ QC Team မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း စိစစ္ၿပီးမွ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မႈမရွိျခင္း၊ QA ၊ QC သီးသန္႔အဖြဲ႕ စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈမ်ား မရွိျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ စိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ကို ၁၄-၁-၂၀၁၉ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က ပုသိမ္ၿမိဳ႕ကို တင္ျပထားပါေၾကာင္းႏွင့္  ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အျမန္ဆုံးၿပီးေအာင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ QA ၊ QC Team မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက အျမန္ဆုံး ၿပီးစီးေအာင္ႏွင့္  ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျပန္လည္ ေျဖၾကားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ဝန္ႀကီး