Skip to main content

 

အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ ပုဒ္မခြဲ (ဆ) တြင္ ကေလးမ်ားကို အေတြးအေခၚ အယူအဆ မွန္ကန္ၿပီး လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို အမ်ိဳးသားပညာေရးက ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ပုဒ္မခြဲ (ထ) တြင္ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္မႈအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္တာဝန္မရွိဘဲ သက္ေမြး ပညာရပ္ျဖစ္ေစ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္ျဖစ္ေစ အေျခခံေလ့က်င့္ေပးရန္သာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ျပ႒ာန္း ထားပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၃ ပုဒ္မခြဲ (က) (ခ) (ဂ) တြင္ ေဝဖန္ပိုင္းျခား အသိဉာဏ္ရွိေသာ ကေလးမ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးရမည္၊ အထူးသျဖင့္ ဝိဇၨာဘာသာတြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကေလးမ်ားလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ပါဝင္ေစရမည့္ သေဘာထားမ်ိဳးျဖင့္ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္တြင္ ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳ ထားပါေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၄ ပုဒ္မခြဲ (ဋ) တြင္  တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တကၠသိုလ္ပဋိညာဥ္ စာတမ္းႏွင့္အညီ တကၠသိုလ္ကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ စနစ္ကိုထားရွိမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ NLD ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ပညာေရးေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၉ တြင္ ေက်ာင္းသားမိဘႏွင့္ ရပ္/ေက်းတို႔အေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစေသာ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ျပ႒ာန္းေၾကညာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာေရး၏ လက္ရွိအေနအထားတြင္ သိပၸံဘာသာတြဲယူသူမ်ားၿပီး ဝိဇၨာဘာသာတြဲယူသူ နည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဝိဇၨာဘာသာတြဲယူသူ ၁၁.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာတစ္ဦးသာ ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ Curricula ဟူေသာ လက္ေတြ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဘာသာရပ္မ်ားေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားမႈနည္းပါးပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသား ေကာင္းမ်ားျဖစ္ရန္အတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ထိခိုက္ေစပါေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲရမွတ္ေကာင္း ရရွိေရး ဦးတည္သင္ၾကားမႈေၾကာင့္ အလြတ္က်က္စနစ္ကိုသာ အားေပးေနပါေၾကာင္း၊ ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ မိဘအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ား၊ က်ဴရွင္မ်ားေၾကာင့္ မိဘမ်ားဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေတာင္ေပၚ၊ ေျမျပန္႔၊ ၿမိဳ႕ေပၚ၊ ေက်းလက္ကြဲျပားျခားနားသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ရမွတ္မ်ားကြာျခားေနပါေၾကာင္း၊ စာစစ္ဦးစီးဌာနသည္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အေနအထားရွိပုံ ရပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလ သုံးႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္လာၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူပ်မ္းမၽွ သုံးပုံတစ္ပုံရွိေသာ္လည္း အျပင္ေရာက္သြားသည့္ သုံးပုံႏွစ္ပုံေသာ ကေလးမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား သင့္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံပညာစာေမးပြဲ ၁၀ တန္း စာေမးပြဲရမွတ္ျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏လက္ေတြ႔ဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈထိခိုက္ေနျခင္းအေပၚ ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ ရွိပါက မည္သို႔စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ထားသည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဘက္စုံလႊမ္းၿခဳံႏိုင္ေသာ ပညာေရးက႑ေလ့လာ သုံးသပ္ေရးလုပ္ငန္း (Comprehensive Education Sector Review-CESR) ကို ေဆာင္႐ြက္ၿပီး CESR ၏ရလဒ္ႏွင့္ ေထာက္ခံအႀကံ ျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၁) (National Education Strategic Plan 2016-21) ကို ေရးဆြဲျပဳစုၿပီး ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ အေျခခံပညာက႑တြင္ အေျခခံပညာေရး စနစ္ေဟာင္း 11 Schooling Year မွ KG+ 12 စနစ္သစ္ကို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၊ သင္႐ိုးမာတိကာ၊ ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာ အုပ္အသစ္မ်ား၊ ဆရာလမ္းၫႊန္ စာအုပ္အသစ္မ်ား၊ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၂၂-၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဒြါဒသမတန္း (Grade 12) သင္႐ိုးအသစ္၊ ေက်ာင္းသုံးဖတ္ စာအုပ္အသစ္၊ ဆရာလမ္းၫႊန္စာအုပ္ အသစ္မ်ားကို အေျခခံပညာေရး စနစ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ ၿပီးစီးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စနစ္သစ္ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ဝိဇၨာဘာသာတြဲႏွင့္ သိပၸံဘာသာတြဲတို႔ကို ဟန္ခ်က္ညီညီ အခ်ိဳးညီမၽွတေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘာသာ (တြဲဖက္ သင္႐ိုးဝင္ဘာသာ) ရပ္မ်ားကို သင္႐ိုးဝင္ဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သင္ၾကား သင္ယူေလ့က်င့္ ေရး၊ စာေမးပြဲရလဒ္ေကာင္း ရရွိေရးဦးတည္ၿပီး အလြတ္က်က္မွတ္မႈ အားေပးသည့္ သင္ၾကားသင္ယူမႈ စနစ္မွ တစ္သက္တာသင္ယူႏိုင္ေရး (Lifelong Learning) ႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို အားေပးေသာ သင္ၾကားသင္ယူမႈ စနစ္ကို ကူးေျပာင္းျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ၊ ျပည္သူမ်ား၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေလၽွာ႔ခ်ေရးႏွင့္ မိဘမ်ား၏ပညာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အသုံး စရိတ္ပိုမိုေလၽွာ႔ခ် ေစေရးအတြက္ ပညာေရးတြင္ သာတူညီမၽွမႈရွိေရး ပိုမိုျဖစ္ေစေရးတို႔အတြက္ ကိုလည္း ဦးတည္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ အခန္း (၃) ပုဒ္မ ၄ တြင္ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္အတြက္ သင္ယူလိုသည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ကို သင္ယူသူကိုယ္တိုင္ေ႐ြးခ်ယ္ ေလၽွာက္ ထားခြင့္ရွိၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို အေျခခံပညာအထက္တန္း စာေမးပြဲရမွတ္ျဖင့္သာ စိစစ္ဆုံးျဖတ္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ တက္ေရာက္လိုသည့္ တကၠသိုလ္၏ ပဋိညာဥ္စာတမ္းႏွင့္အညီ စိစစ္ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ စနစ္ထားရွိေရးဟု ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ေရးမူကို လက္ရွိအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔မွ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္းၫႊန္ႏွင့္အညီ လည္းေကာင္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအရ အခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္ မ်ားက သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဝင္ခြင့္စစ္ေဆး၍လည္းေကာင္း၊ လူေတြ႔စစ္ေဆး၍လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ားက ေဝးလံခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ က်ား/မ အခ်ိဳးညီမၽွမႈအတြက္ Quota စနစ္ျဖင့္ သတ္မွတ္၍လည္းေကာင္း ေ႐ြးခ်ယ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာမူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအဆင့္မ်ားတြင္ လက္ရွိေျပာင္းလဲေနေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အသစ္အရ ၂၁ ရာစုကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္ ေတြးေခၚတတ္မႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးတတ္မႈ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ ျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္မႈ၊ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တတ္မႈႏွင့္ တာဝန္ယူတာဝန္ခံၿပီး အေကာင္းဆုံးတာဝန္ ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္တတ္ေသာ Soft Skill မ်ားႏွင့္ သက္ေမြးအေျခခံမ်ားကို ရရွိေရးအတြက္ သင္ၾကားသင္ယူ ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္ ၿပီးေျမာက္ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ လက္ေတြ႔ဘဝအတြက္ သက္ေမြးသင္တန္းမ်ား၊ ဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္းမ်ား၊ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရး၊ အဆင္‌့ျမင့္ပညာ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္သင္ယူလိုေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အေနျဖင့္ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေလၽွာက္ထားၿပီး သင္ယူခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ သက္ေမြးသင္တန္းမ်ား အဆင့္အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား၊ ဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္းမ်ား၊ ဒီပလိုမာ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္သင္ယူ ႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္သက္တာ သင္ယူမႈလမ္းေၾကာင္း (Lifelong Learning Pathway) လည္း ဖန္တီးေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊

ထို႔အျပင္ ယခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေျဖဆိုသည့္ အေျခခံပညာ အထက္တန္း စာေမးပြဲမ်ားမွ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို အေျခခံပညာအထက္တန္း သင္ယူၿပီးေျမာက္မႈ လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ Matriculation Exam မ်ားက တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ေျဖဆိုရေသာစာေမးပြဲမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေန႔သင္တန္းလက္ခံႏိုင္သည္မွာ အမ်ားဆုံး ၂၅၀၀၀၀ ခန္႔သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ Open University ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္မႈႏွင့္ ပိုမိုဆက္ႏြယ္ဆက္စပ္မႈရွိေသာ ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားကို အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို သင္ၾကား သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အစီအစဥ္တြင္ Open University ၏ ကမၻာ့အဆင့္မီ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို လိုင္စင္ရယူၿပီး Licensing Courses သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သူ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိႏွစ္သက္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္မပ်က္လည္း သင္ၾကားသင္ယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာပညာေရး စနစ္မ်ားကို ေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္လည္း Grade 9 ၿပီးစီးပါက A ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသာ သိပၸံဘာသာတြဲမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္သင္ယူခြင့္ ေပးပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ သိပၸံဘာသာတြဲမ်ားကိုယူသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ A ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကလည္း ယူသကဲ့သို႔၊ B ျဖင့္၊ C ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကလည္း ယူေနသည့္အတြက္ ၎တို႔အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသည့္အခါ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ေနရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ High School Completion Certificate ေပးၿပီးသည့္အခါ သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေပးရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၁) အရ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအရ အေျခခံပညာက႑တြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ လက္ေတြ႔ဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေရးႏွင့္ တစ္သက္တာသင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား (Lifelong Learning Opportunity) ပိုမိုရရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အနာဂတ္လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ား ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းသမီးမြန္မ်ားအျဖစ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သင္ၾကားသင္ယူ ေလ့က်င့္ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အထက္ပါမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျဖၾကားပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး