Skip to main content

 

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏ အမည္ကို သူငယ္တန္းေက်ာင္း အပ္စအခ်ိန္က ေပးထားေသာ အမည္ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္တြင္ မိဘအမည္ ေပးသြင္းသည္‌့အခါ အိမ္ေထာင္စုဇယားအမည္ျဖင့္ ကြဲလြဲမႈ ရွိေနပါက အမည္‌ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခြင့္ ျပင္ၾကရပါေၾကာင္း၊ ယခုလို အမည္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ခြင့္ တင္ၾကရသည့္အခါ (၁) ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္၊ (၂) အမည္မွန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေၾကာ္ျငာသည္‌့ သတင္းစာျဖတ္ပိုင္း၊ (၃) တရား႐ုံးက်မ္းက်ိန္ခ်က္တို႔ ပါရွိရပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အခ်က္ ၃ ခ်က္သည္ ေက်ာင္းသားမိဘ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝင္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ရသည့္အျပင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္လည္း ျဖစ္ရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတင္ေျမႇာက္သည့္ အစိုးရမဟုတ္သည္‌့ လက္ထက္က ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကို မၾကည့္ဘဲ သူ႔လူသူအႀကံအဖန္လုပ္ရန္ ခ်ေပးျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္ဆိုလွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္ ေပးရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တာဝန္ စယူစဥ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စခန္းမွဴးႏွင့္ညႇိၿပီး ၅၀၀ က်ပ္သာ အလွဴခံရန္ ေျပာထားေသာ္လည္း တစ္လခန္႔ ၅၀၀ က်ပ္ယူၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ၁၀၀၀ က်ပ္ ယူေနပါေၾကာင္း၊ ေနာက္သတင္းစာ ေၾကာ္ျငာဖို႔ရာ ၂၅၀၀၀ က်ပ္ကေန ၃၀၀၀၀ က်ပ္အထိ ကုန္က်ၾကပါေၾကာင္း၊ တရား႐ုံးက်မ္းက်ိန္ခ်က္က တံဆိပ္ေခါင္း ၅၀၀ ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ ေပးၾကရပါေၾကာင္း၊ Blue Label ၊ Black Label ေသာက္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ တန္သည္ တစ္ေန႔လုပ္တစ္ေန႔စား မရွိဆင္းရဲသား ေတာေနလူတန္းစားမ်ား အတြက္က ၁၀၀၀ က်ပ္တန္ မေျပာႏွင့္ ၅၀၀ က်ပ္တန္ဆိုလွ်င္ကို တန္ဖိုးႀကီးလွပါေၾကာင္း၊ ထု႔ိေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားကြဲလြဲေနသည့္ အမည္ႏွစ္မ်ိဳးမွာ ယင္းေက်ာင္းသား၏ မိဘအမည္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ေထာက္ခံစာႏွင့္ လ.ဝ.ကမွလည္း ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္အရ အိမ္ေထာင္စုဇယားပါ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ပုဂၢိဳလ္သည္ ယင္းေက်ာင္းသား၏ မိဘပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေထာက္ခံ႐ုံမၽွႏွင့္ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္သည္‌့ ကိစၥျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး ဦးေစာေက်ာ္ဝင္းေမာင္ NLD ၏ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေၾကညာ စာတမ္းတြင္ပါသည့္ ျပည္သူကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစသည့္ ပညာေရးစနစ္ကို က်င့္သုံးၿပီဆိုသည့္ သေဘာေလးလည္း သိလိုက္ရပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားသည့္အခါ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား အသုံးစရိတ္ ေလၽွာ႔ခ်ေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္လည္း သိလိုက္ရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားသျဖင့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစသည္‌့ သတင္းစာ ေၾကာ္ျငာ ရျခင္းကိစၥ၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည္‌့ ရဲစခန္းသြားရျခင္း၊ တရား႐ုံးသြားရျခင္း ကိစၥမ်ားကို ေျဖေလၽွာ႔ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးမြန္းမံ သင္တန္းမ်ားတြင္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအတြက္ စီမံဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပို႔ခ်ခ်က္အခန္း (၇) တြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အမည္ေျပာင္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းပို႔ခ် စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ မိဘေလ်ာက္လႊာမူရင္း၊ အျမင့္ဆုံးအတန္း ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအုပ္ ေထာက္ခံစာ အတန္း၊ ခုံအမွတ္၊ ခုႏွစ္၊ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း၊ အမည္ျပင္ဆင္သည့္ သတင္းစာျဖတ္ပိုင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မူရင္း၊ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ မျပည္‌့ေသး၍ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မျပဳလုပ္ရေသးပါက မျပဳလုပ္ရသည့္ေၾကာင္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ ရာဇဝတ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း၊ ယခင္အမည္ေဟာင္းအတြက္ ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္ စသည္မ်ားလိုပါေၾကာင္း၊

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ ေဟာင္းမ်ား၏ အမည္ေျပာင္းျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း၊ အ႐ြယ္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္အတြက္ ေထာက္ခံစာ ေတာင္းရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိဘအမည္‌ေျပာင္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိဘေလၽွာက္လႊာ၊ အတန္းေအာင္ျမင္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအုပ္ ေထာက္ခံစာ၊ ဦး/ေဒၚအမည္ တစ္မ်ိဳးတည္းသာရွိၿပီး အျခားအမည္ကြဲမရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ၊ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ရဲစခန္း ေထာက္ခံစာ၊ အိမ္ေထာင္စုဇယားမူရင္း၊ အမည္ျပင္ဆင္သည့္ သတင္းစာေၾကာ္ျငာ သို႔မဟုတ္ ၅၀ က်ပ္တန္တံဆိပ္ေခါင္းျဖင့္ က်မ္းက်ိန္ခ်က္၊ လ.ဝ.က ၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ မိဘ၏ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပားစသည္မ်ား လိုအပ္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား/သူ၏ မိဘအမည္ရင္းမွလြဲ၍ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူ အဖိုး၊ အဖြား၊ မိဘအမည္အရင္းေနရာတြင္ ျပင္ဆင္ရန္ခြင့္မျပဳ ျခင္းမ်ားကလည္း ေနာင္တြင္ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာ မျဖစ္ပြားရန္ႏွင့္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား မလိုလားအပ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

မိမိတို႔အေနျဖင့္ လူတစ္ဦး၏အမည္ တစ္ခုတည္း ရွိသင့္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္လည္း ႏွစ္စဥ္တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေျဖဆို ေအာင္ျမင္ၾကေသာ ေက်ာင္းသား/သူတို႔၏ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကို တိက်မွန္ကန္ေသသပ္စြာ သိမ္းဆည္းၿပီးမွလိုအပ္လွ်င္ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ားကို တိုက္ဆိုင္ၿပီး ျပန္လည္ေဆာင္႐ြက္ ေပးရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အမည္မွန္ျဖစ္ရန္ မိခင္၊ ဖခင္မ်ား၏ အမည္မွန္ျဖစ္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည့္ မွတ္တမ္းမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားသြားလွ်င္ Certificate မ်ားသည္ မွန္/မမွန္ျပန္လည္ၿပီး တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး ရန္အတြက္ကိုလည္း ေတာင္းသည့္အခါ အမည္သည္‌ ေျပာင္းသြားခဲ့လွ်င္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးသည့္အခါ အခက္အခဲရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုလို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးေပးထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ခိုင္လုံတိက်မွန္ကန္ေသာ မွတ္တမ္းအေထာက္ အထားမ်ား ျပည့္စုံရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အမည္၊ မိဘအမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္မ်ား ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း မထြက္မီ ျပင္ဆင္ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းထြက္ၿပီးလွ်င္ ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳရန္ အခက္အခဲရွိပါေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီးပါက ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားကိုသြားသြား၊ အလုပ္ကိုေလၽွာက္သည္ပဲျဖစ္ေစ အကယ္၍ ၎ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တကၠသိုလ္မ်ားက အေထာက္အထား တိုက္ဆိုင္ရန္ေတာင္းလွ်င္ မနစ္နာေအာင္ စိစစ္ေပးရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသား/သူအမည္၊ မိဘအမည္၊ နာမည္ကြဲလြဲမႈ အမွန္‌ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ႏိုင္ရန္အတြက္ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စိစစ္ရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ သတ္မွတ္အေထာက္အထား မ်ားျဖင့္သာ မိမိတို႔တစ္ေတြသည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ၎အလုပ္အကိုင္ လုပ္မည့္သူမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ကို အခ်က္အလက္မ်ား အေထာက္အထားျပည္‌့စုံစြာ သိမ္းဆည္းၿပီးမွ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ဦးေအာင္ခင္ဝင္း (ၿမိဳင္မဲဆႏၵနယ္) က ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

ဝန္ႀကီးကလည္း အမည္မွန္ျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို အေထာက္အထားေပါင္းစုံ လုပ္ရသည္ ဆိုသည္ကိုလည္း တင္ျပသြားပါေၾကာင္း၊ ၎အေထာက္အထား ေပါင္းစုံတြင္ မိမိက ၃ ခ်က္သာ ေျဖေလ်ာ့ခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၁၂ ခ်က္ ခန္႔္ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း အခ်ိန္မေလာက္မည္ ဆိုးသျဖင့္ မတင္ျပဘဲ အခ်က္ ၃ ခ်က္ျဖင့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အဆိုပါအခ်က္ ၃ ခ်က္ကို ေလ်ာ့ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ၃၀၀၀၀ ခန္႔ကုန္သည္ကို မိမိတို႔ျပန္ဆက္မ်ားႏွင့္ညႇိၿပီး ၁၀၀၀၀ ခန္႔ ကုန္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္မႈရွိ/မရွိ ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး

ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး၏ ဆက္စပ္ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖၾကားရန္ မရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး