Skip to main content

 

ပထမအပိုင္းအေနျဖင့္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕ေပၚတြင္တည္ရွိေနေသာ မယ္စဲ့ေရစုကန္ ကိစၥျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါမယ္စဲ့ ေရစုကန္သည္ ဘ႑ာေငြေျမာက္ျမားစြာ ကုန္ဆုံးၿပီး ယေန႔အထိ ျပည္သူလူထုအတြက္ အသုံးမဝင္သည့္ ေရစုကန္လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရစုကန္တည္ေဆာက္ျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူလူထုအတြက္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုအတြက္ ေသာက္သုံးေရလည္း သုံးစဲြခြင့္မရ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရလည္း စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ မရ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာေနၿပီလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စနစ္အမွားတစ္ခုေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေရစုကန္ကို ပစ္ထားမည္ဆိုပါက တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြကို အလဟႆ ျဖဳန္းတီးေနသည္ႏွင့္ အတူတူျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေရစုကန္၏ အဓိကျပႆနာက ေရမေနျခင္း ျပႆနာျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ မိုးတြင္းကာလတြင္သာ ေရရရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေရစုကန္ တည္ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ ပညာရွင္ျဖင့္ ေသခ်ာတိုင္းတာၿပီးမွ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးျပဳေစမည့္ အရာအျဖစ္ တည္ေဆာက္ ေစလိုပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေရစုကန္ကို ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည့္ ေရစုကန္ျပန္လည္ ျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ပညာရွင္ျဖင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပး ႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ဒုတိယအပိုင္းအေနျဖင့္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ မယ္စဲ့အုပ္စု မယ္စဲ့ေက်း႐ြာတြင္တည္ရွိသည့္ ဟိုစဲ့ၿမိဳ႕သစ္ ဆည္ဟု အမည္ရပါေၾကာင္း၊ ကယားျပည္နယ္အတြင္း တည္ရွိသည့္ ဆည္ႀကီးတစ္ဆည္ အပါအဝင္လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကယားျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပသည့္အခါ ျပခန္းမ်ားတြင္ ျပသျခင္းခံရသည့္ ဆည္ႀကီးလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပခန္းမ်ားတြင္ ဟန္ေရးပန္ေရးျဖင့္ ျပသျခင္းခံရျခင္းမွာလည္း လက္ေတြ႔ေျမျပင္တြင္ ျပခန္းမွာ ျပထားသည့္ပုံႏွင့္ တျခားစီျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ ဟိုစဲ့ေက်း႐ြာတြင္တည္ရွိသည့္ ဟိုစဲ့ၿမိဳ႕သစ္ဆည္သည္လည္း မယ္စဲ့ၿမိဳ႕ေပၚက ေရစုကန္ႏွင့္ ထိုနည္းလည္းေကာင္း အတူတူျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း လတ္တေလာတြင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ မည္သုိ႔မွ်အက်ိဳးမျပဳျခင္းမွာက စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎ဆည္ကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုကို ေႂကြးေၾကာ္ထားသည္က ၂၄ နာရီ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရးႏွင့္ ေသာက္သုံးေရရာသီမေ႐ြး ရရွိေရးဆိုသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြကို သိန္းေပါင္း ေထာင္ခ်ီသုံးစြဲၿပီး မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဆည္ကို ဆည္ႏွင့္မတူေအာင္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾက သနည္း ဆိုသည့္ေမးခြန္း ထုတ္ခ်င္လာပါေၾကာင္း၊ အဓိကျပႆနာက ပညာရွင္မပါဘဲ ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိပါေၾကာင္း၊

ပထမပိုင္းက တင္ျပထားသည့္ မယ္စဲ့ေရစုကန္ႏွင့္ အလားတူျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု မိုးတြင္းေရရရွိၿပီး ေႏြရာသီႏွင့္ေဆာင္ရာသီတြင္ ေရမရပါေၾကာင္း၊ ေရမရွိသည့္အတြက္ ေႏြစပါးလုပ္မည့္ ေတာင္သူမ်ား၊ ၾကက္သြန္စိုက္မည့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေရအခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္၏ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လုံးမွ စပါးတစ္ႀကိမ္ကိုသာ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရၾကပါေၾကာင္း၊ ဆည္ႀကီးရွိၿပီး ေရမရွိသည့္ ျပႆနာေၾကာင့္ မိုးတြင္းတစ္မိုးကိုသာ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြ ေျမာက္ျမားစြာသုံးၿပီး တည္ေဆာက္ထားေသာ ဟိုစဲ့ၿမိဳ႕သစ္ ဆည္ႀကီးကို ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ျပန္လည္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ေအာင္ ေရလည္း ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း အစဥ္အၿမဲရွိေနေအာင္ ပညာရွင္ျဖင့္ ျပန္လည္စမ္းသပ္ၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိသိရွိ လိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ကယားျပည္နယ္၊ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိသည့္ မယ္စဲ့ေရစုကန္ကို ၿမိဳ႕ေသာက္သုံးေရ ေပးေဝႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ထိုစဥ္ကာလ ကယားျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရ အသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာနက ၂၀၀၅-၀၆ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကန္ေပါင္အလ်ား ေပ ၄၀၀ ခန္႔၊ အျမင့္ ၂၆ ေပရွိၿပီး ကန္ေရအျပည့္ ေရသိုေလွာင္ႏိုင္သည့္ ပမာဏသည္ ဧကေပ ၃၉ ေပခန္႔ ရွိပါေၾကာင္း၊ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲလာမႈ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ မယ္စဲ့ေရထြက္တြင္ မိုးရာသီတြင္သာ ေရစီးထြက္မႈရွိၿပီး က်န္ကာလမ်ားတြင္ ေရစီးထြက္ေလ်ာ့နည္း လာခဲ့သည့္အတြက္ ကန္အတြင္း ေရစီးဝင္မႈ နည္းပါးလာသည့္ အေျခအေနရွိလာပါေၾကာင္း၊ မိုးရာသီတြင္ မယ္စဲ့ေရထြက္ကေရကို ေရစုကန္အတြင္း စုေဆာင္းသိုေလွာင္ ထားေသာ္လည္း ကန္ေရဝပ္ဧရိယာ ေအာက္ခံေျမလႊာ အတြင္းကေန ေရစိမ္‌့ထြက္ရွိမႈ ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ မိုးကုန္ၿပီး ေႏြရာသီေရာက္လာသည့္အခ်ိန္ ေရေငြ႕ပ်ံမႈေၾကာင့္လည္း ေဆာင္းႏွင့္ေႏြးရာသီမ်ားတြင္ ကန္အတြင္း ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေရမ်ားသည္ သိုေလွာင္ထားေသာ ပမာဏနည္းပါးလာသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသအစီအစဥ္ျဖင့္ မယ္စဲ့ေရထြက္က‌ ေရကို ကန္၏အထက္ဘက္ ေရထြက္ကေနၿပီး ေရပိုက္ျဖင့္တိုက္႐ိုက္ သြယ္တန္းျခင္းျဖင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း အပါအဝင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းႏွင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္း၊ အိမ္ရာအခ်ိဳ႕ကို ေသာက္သုံးေရေပးေဝလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း စိစစ္သိရွိရပါသည္။ လက္ရွိမယ္စဲ့ၿမိဳ႕ ေသာက္သုံးေရ ရရွိေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔အေနျဖင့္ မယ္စဲ့ေခ်ာင္းကေရကို လၽွပ္စစ္ေရတင္စနစ္ တင္ယူသန္႔စင္ၿပီး လုံေလာက္စြာ ေပးေဝလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ကန္အတြင္းကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ေရအရင္းအျမစ္ နည္းပါးမႈအေျခအေန အရလည္းေကာင္း၊ ကန္ေရဝပ္ဧရိယာေအာက္ခံေျမ ေရလုံေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္လြန္စြာ မ်ားျပားႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း လက္ရွိ အေျခအေနရလည္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ၿမိဳ႕ေသာက္သုံးေရကို လုံေလာက္စြာ ေပးေဝႏိုင္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္လည္းေကာင္း လက္ရွိအေနအထားအတိုင္းသာ ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ သင့္ပါေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔ကလည္း ရွင္းလင္းေျဖၾကား ထားပါေၾကာင္း၊

ဆက္လက္ၿပီး မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိသည့္ ဟိုစဲ့ေရလႊဲဆည္ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဟိုစဲ့ေရလႊဲဆည္ကို မိုးစပါးစိုက္ပ်ိဳးေရေပးေဝႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီလက္ထက္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန ထိုစဥ္က ဆည္ေျမာင္း ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၀၉-၁၀ တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဆည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရလႊဲဆည္သည္ အလ်ား ေပ ၂၀၀၊ အျမင့္ ၂၇ ေပခန္႔ရွိပါေၾကာင္း၊ မိုးရာသီတြင္ ေရထြက္ကေရကို ပိတ္ဆို႔သိုေလွာင္ၿပီး မိုးစပါးစိုက္ပ်ိဳးေရေပးေဝလ်က္ ရွိေသာ္လည္း က်န္ကာလမ်ားတြင္ ေရထြက္က ေရစီးထြက္မႈ မရွိသည့္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရမေပးေဝႏိုင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရလႊဲဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္း၏ သေဘာသဘာဝသည္လည္း မိုးရာသီတြင္သာ စီးဝင္ေရရွိၿပီး က်န္ကာလမ်ားတြင္ စီးဝင္ေရမရွိသည့္ ေရအရင္းအျမစ္ေပၚတြင္ အေျခတည္ တည္ေဆာက္ရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ေရသိုေလွာင္ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ အေနအထား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္ ဟိုစဲ့ၿမိဳ႕သစ္ေသာက္သုံးေရ ရရန္အတြက္ ေရလႊဲဆည္ကေနၿပီး ေရပိုက္ သြယ္တန္းေပးျခင္း လုပ္ငန္းကို ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ပံ့ပိုးစီမံ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက ဟိုစဲ့ၿမိဳ႕သစ္ ေသာက္သုံးေရ ရရွိေရးအတြက္ ေရလႊဲဆည္၏ အထက္ဘက္ ေပ ၃၀၀၀ ခန္႔အကြာတြင္ အုတ္ေရေလွာင္ ကန္တည္ေဆာက္ၿပီး ေရထြက္မွေရ စုေဆာင္းသိုေလွာင္မႈႏွင့္ ေရပိုက္သြယ္တန္းၿပီး ေသာက္သုံးေရ ေပးေဝလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဟိုစဲ့ေရလႊဲဆည္ကို အစဥ္အၿမဲေရရရွိေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္ေရးသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ ကုန္က်ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စူးစမ္းေလ့လာမႈ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသ ေရရရွိေရးကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလိုေသာ္လည္း ေဒသ၏ ေရေျမသဘာဝ အေနအထားအရ ေရလႊဲဆည္ အတြင္းကို မိုးရာသီမွသာ စီးဝင္ေရရွိၿပီး က်န္ကာလမ်ားတြင္ စီးဝင္ေရမရွိသည့္အတြက္ လက္ေတြ႔တြင္ လိုလားသည့္အတိုင္း ေရဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အ‌ေျခအေနမရွိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဟိုစဲ့ေရလႊဲဆည္ကို ေရအစဥ္အၿမဲရရွိေအာင္ ျပဳျပင္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈ မရွိပါေၾကာင္း၊ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ေျဖၾကားခ်က္ႏွင့္အတူ ေပါင္းစပ္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္