Skip to main content

 

ဥပေဒဘြဲ႕ရရွိၿပီးပုဂၢိဳလ္မ်ား ေရွ႕ေနအလုပ္သင္အျဖစ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ ေလၽွာက္ထားရာတြင္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ဧည့္ႏိုင္ငံသားဥပေဒဘြဲ႕ရမ်ားအား ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ေရွ႕ေနအျဖစ္ ဝင္ခြင့္နည္းဥပေဒမ်ား အပိုဒ္(၃)အရ ေရွ႕ေနအလုပ္သင္အျဖစ္ စာရင္းတင္သြင္းခြင့္မျပဳေၾကာင္း သိရွိရ ပါသျဖင့္ ထိုသို႔တင္သြင္းခြင့္မျပဳသည့္အတြက္ ယင္းဥပေဒဘြဲ႕ရမ်ားမွာ နစ္နာဆုံး႐ႈံးေနၾကရပါသျဖင့္ ၎တို႔အတြက္ မည္သို႔စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ထားသည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိသည့္ တကၠသိုလ္အသီးသီးက ဥပေဒဘြဲ႔ရရွိၿပီး သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရွ႕ေနအလုပ္သင္အျဖစ္ စာရင္းတင္သြင္းၾကရာ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ၊ ျပဳႏိုင္ငံသားႏွင့္ ဧည့္ႏိုင္ငံသား ဥပေဒဘြဲ႔ရသူမ်ားသည္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ေရွ႕ေနအျဖစ္ ဝင္ခြင့္နည္းဥပေဒမ်ား အပိုဒ္ ၃ တြင္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ မည္သူကိုမၽွ အထက္တန္းေရွ႕ေနအျဖစ္ ဝင္ခြင့္မျပဳ၊ စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ မျပဳရဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း ခံေနၾကရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒအရ ဧည့္ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ျပဳႏိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ပုဒ္မ ၃၀ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၃ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) တို႔အရလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ပုဒ္မ ၇၆ အရ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ေရး အက္ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ဥပေဒ တို႔ကိုလည္း ႐ုပ္သိမ္းၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

အလုပ္သင္ေရွ႕ေနအျဖစ္ ေလၽွာက္ထားသူအမ်ားစုက တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ဥပေဒဘြဲ႔ရၿပီးခါစ လူငယ္၊ လူ႐ြယ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဥပေဒပညာ သင္တန္းမ်ားကို ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ျပဳႏိုင္ငံသားဟူ၍ ခြဲျခားတားျမစ္ထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ တက္ေရာက္သင္ၾကားခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကၿပီးမွ ဥပေဒပညာဘြဲ႔မ်ားကို ရရွိလာပါေၾကာင္း၊ ယခုလို ရရွိၿပီးခါမွ အဆုိပါ ပညာရပ္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳၾကရမည့္အခါမွ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူဆိုက ေရွ႕ေနအလုပ္သင္အျဖစ္ စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ မရရွိၾကျခင္းမွာ လြန္စြာနစ္နာေစပါေၾကာင္း၊ လူငယ္တို႔၏အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ပိတ္ပင္ရာေရာက္ေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၈) ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ားအခန္းတြင္ ပုဒ္မ ၃၄၉ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ ပုဒ္မခြဲ (စ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၅၂ တို႔ႏွင့္လည္း မညီၫြတ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိေနရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ဥပေဒဘြဲ႔ရရွိၿပီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေရွ႕ေနအလုပ္သင္အျဖစ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ ေလၽွာက္ထားရာ ႏိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ဧည့္ႏိုင္ငံသား ဥပေဒဘြဲ႔ရမ်ားအား ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ေရွ႕ေနအလုပ္သင္အျဖစ္ ဝင္ခြင့္နည္းဥပေဒမ်ား အပိုဒ္ ၃ အရ ေရွ႕ေနအလုပ္သင္အျဖစ္ စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ မျပဳေသာေၾကာင့္ ယင္းဥပေဒဘြဲ႔ရမ်ားမွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးေနၾကရပါသျဖင့္ ၎တို႔အတြက္ မည္သို႔စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိသည္ကို နစ္နာသူမ်ား၏ကိုယ္စား ေမးျမန္းပါသည္။


 

ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အထက္တန္းေရွ႕ေနအျဖစ္ ဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ေလၽွာက္ထားလာသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ေရွ႕ေနအျဖစ္ ဝင္ခြင့္နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ေရွ႕ေနအျဖစ္ဝင္ခြင့္ နည္းဥပေဒ အပိုင္း (၂) အထက္တန္းေရွ႕ေနတို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ရွိသည့္ အပိုဒ္ ၃ တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူ မည္သူကိုမၽွ အထက္တန္းေရွ႕ေနအျဖစ္ ဝင္ခြင့္မျပဳရ၊ စာရင္းသြင္းျခင္းလည္း မျပဳရဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ အဆိုပါ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေလၽွာက္ထားသူသည္ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူျဖစ္ပါက အလုပ္သင္ေရွ႕ေနအျဖစ္ စာရင္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ အထက္တန္းေရွ႕ေနအျဖစ္ စာရင္းတင္သြင္းျခင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ပုဒ္မခြဲ (ခ) တြင္ ႏိုင္ငံသားဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားကို ဆိုသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၂ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) တြင္ ဧည့္ႏိုင္ငံသားဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေသာ ဧည့္ႏိုင္ငံသားကိုဆိုသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၂ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)မွာ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေသာ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ ရသူကို ဆိုသည္ဟုလည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ ႏွင့္ ၄၆ တို႔တြင္ ဧည့္ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူမ်ားသည္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၏ သတ္မွတ္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းေရွ႕သို႔ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏သစၥာကို ခံယူေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဥပေဒကို ႐ိုေသလိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ထားေသာတာဝန္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို သိရွိေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား၍ ကတိသစၥာျပဳထားသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ကန္႔သတ္ထားေသာ အခြင့္အေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဧည့္ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရ သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ ေလးစားလိုက္နာရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၇ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊ တည္ဆဲနည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ အမိန္႔မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳေသးမီ ဤဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္သမၽွ အတည္ျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ေရွ႕ေနအျဖစ္ ဝင္ခြင့္နည္းဥပေဒအပိုဒ္ ၃ ပါ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူမည္သူကိုမၽွ အထက္တန္းေရွ႕ေနအျဖစ္ ဝင္ခြင့္မျပဳရ၊ စာရင္းတင္သြင္းျခင္းလည္း မျပဳရဟု ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ တည္ဆဲနည္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ ကိုင္‌ေဆာင္သူမ်ားကိုသာ အလုပ္သင္ေရွ႕ေနအျဖစ္ စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အလုပ္သင္ေရွ႕ေနအျဖစ္ ေလၽွာက္ထားခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တို႔တြင္လည္း အလုပ္သင္ေရွ႕ေနအျဖစ္ ေလၽွာက္ထားခြင့္ မရွိေၾကာင္း စိစစ္ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ပါ၍ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ ရသူမ်ားႏွင့္ ဧည့္ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေရွ႕ေနအလုပ္သင္အျဖစ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ ေလၽွာက္ထားျခင္းကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ေရွ႕ေနအျဖစ္ဝင္ခြင့္ နည္းဥပေဒအရ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္မရွိျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ယခုေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပၪၥမပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းျမသာစည္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္ႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္တို႔ကလည္း အလားတူအဆိုတင္သြင္း ေမးျမန္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ တင္ျပပါအတိုင္း အသီးသီး ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တရားသူႀကီး ဦးစိုးႏိုင္