Skip to main content

 

(ဂ)-နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တကား-လူလြန္းၾကား (၅) ေပ Box Culvert ၂၀ စင္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တကား- လိန္ႏုတ္-တိုက္တီးလမ္းတြင္ (၅)မိုင္ေက်ာက္ခင္းျခင္းႏွင္‌့ နန္ဖာ-တိုက္တီး-တကား-ရွင္ေဗြယန္ၾကား ေျမသားလမ္း(၁၀) မိုင္ေဖာက္ လုပ္ျခင္းတို႔အား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိလိုျခင္းတို႔ႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း

မိမိေမးျမန္းမည့္ ေဒသအပိုင္းတြင္ ေက်း႐ြာအုပ္စုေလးစု၊ ေက်း႐ြာခုနစ္႐ြာရွိၿပီး လူဦးေရ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မွ ၃၆ မိုင္အကြာအေဝးကို ကုန္းေၾကာင္းခရီးျဖင့္သြားရၿပီး မိုင္ ၄၀ ခန္႔ အကြာအေဝးကို ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ဆက္ၿပီး ခက္ခက္ခဲခဲသြားလာၾကရပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လက္လွမ္းမမီေသာ ေက်းလက္ေဒသအပိုင္းျဖစ္ၿပီး ႐ြာမ်ားတြင္ လူမႈေရးျပႆနာ အခက္အခဲမ်ား ရွိလာသည့္အခါ အခ်ိန္ႏွင္‌့တစ္ေျပးညီ သတင္းဆက္သြယ္၍မရသကဲ့သုိ႔ အခ်ိန္မီကူညီ ကယ္ဆယ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္မႈမေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ လူ႔အခြင္‌့အေရးမ်ား မ်ားစြာဆုံး႐ႈံးနစ္နာေနၾကရပါေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ဆန္ႏွင္‌့စက္သုံးဆီမ်ား၊ အျခားစားေသာက္ကုန္ အားလုံးကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ တႏိုင္းၿမိဳ႕မွဝယ္ယူၿပီး ကုန္းလမ္းခရီးမရွိသည့္အတြက္ ေရေၾကာင္းလမ္းအတိုင္း ခက္ခက္ခဲခဲသယ္ယူ အသံုးျပဳၾကရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင္‌့ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင္‌့အလြယ္တကူ ခ်ိတ္ဆက္၍ရႏိုင္သည့္ ကုန္းေၾကာင္းေျမသားလမ္းကို အထူးသျဖင္‌့ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးၿပီး ျပည္သူလူထုတို႔၏ လူေနမႈဘဝကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္တြင္ နန္ဖာ-တိုက္တီး-တကား-ရွင္ေဗြယန္ေျမသားလမ္း ၁၀ မိုင္၊ တကား-လူလြန္းၾကားေျမသားလမ္း ၁၀ မိုင္အနက္ ငါးမိုင္ေျမသားလမ္းေပၚတြင္ ၅ ေပ Box Culvert အစင္း (၂၀) ၊ တကား- လိန္ႏုတ္-တိုက္တီးလမ္းတြင္ ၅ မိုင္ေက်ာက္ခင္းျခင္း ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင္‌့ လုံၿခဳံေရးအရ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္ေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး လႊတ္ေတာ္ေရာက္လာခ်ိန္ေတြ႔ဆုံၿပီး တင္ျပေမးျမန္းခဲ့သည့္အခါ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္သြားသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဟု ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုခ်ိန္တြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားလည္း မရွိေတာ့ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း လုံၿခဳံေရးအျပည္‌့အဝျဖင့္ အေျခခ်ေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သည္‌့အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ခ်ထား ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္‌့ရေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ လြယ္ကူေစေရးအတြက္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အနည္းငယ္တင္ျပလိုပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဒုတိယ ၁၂ လတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြက်ပ္ ၄၁၄၃.၃၇၆ သန္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ တိုင္းေဒသႀကီးရန္ပုံေငြက်ပ္ ၁၈၆၁.၃၈၀ သန္း၊ တတိယအႀကိမ္ အိႏၵိယအေထာက္အပံ့ျဖင့္ လမ္းတံတားလုပ္ငန္း ၁၄ ခု၊ ပညာေရးလုပ္ငန္း ေျခာက္ခု၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုအတြက္ ရန္ပုံေငြက်ပ္ ၃၁၇၁.၈၃၅ သန္း စုစုေပါင္း ရန္ပုံေငြက်ပ္ ၉၁၇၆.၅၉၁ သန္းတို႔ျဖင္‌့ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ႏွစ္စဥ္နာဂ႐ိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္တြင္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေမးျမန္းထားသည့္ တကား-လူလြန္းၾကား ၅ ေပ Box Culvert အစင္း (၂၀) တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တကား-လိန္ႏုတ္-တိုက္တီး လမ္းတြင္ ၅ မိုင္ေက်ာက္ခင္းျခင္းႏွင္‌့ နန္ဖာ-တိုက္တီး-တကား-ရွင္ေဗြယန္ၾကားေျမသားလမ္း ၁၀ မိုင္ ေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့့္ နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးႏွင္‌့ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းအေျခအေနကို ပထမဦးစြာ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နယ္ေျမကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က ဦးစားေပးအလိုက္ စိစစ္တင္ျပလာမႈအေပၚ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တတိယငါးႏွစ္စီမံကိန္းတြင္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ထည္‌့သြင္းလ်ာထား ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျဖၾကားပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္