Skip to main content

(က)-ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိၾကသည့္ နားမၾကားေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္‌့ ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိမလာေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ဘဝေရွ႕ေရး လုံၿခဳံ ေခ်ာေမြ႕စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သို႔စီမံေဆာင္႐ြက္ထားသည္ကို သိလိုျခင္းႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ႏိုင္ငံေတာ္ကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားၿပီး ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမြးရာပါမသန္စြမ္း ဦးေရသည္ တျခားႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင္‌့ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ မ်ားေနေသာ္လည္း မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အေတြ႔နည္းေနရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎သည္ ႏိုင္ငံသူ/သားမ်ား၏ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုလုံးအေပၚ ထားရွိသည့္ တန္ဖိုးကိုေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ဂုဏ္ယူရပါေၾကာင္း၊

ႏိုင္ငံတကာတြင္ နားမၾကားကေလးသူငယ္မ်ား၊ တျခားကေလးသူငယ္မ်ားႏွင္‌့ ဆက္သြယ္ေျပာၾကား ႏိုင္ေရး၊ ပညာဗဟုသုတရွာေဖြႏိုင္ေရးႏွင္‌့ လြတ္လပ္စြာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင္‌့ လက္ဟန္ေျခဟန္ႏွင္‌့ ေျပာဆိုျခင္းကို ရာစုႏွစ္အေတာ္ၾကာ ကတည္းက တီထြင္ဖန္တီးၿပီး ပညာသင္ၾကား ေပးခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔ထဲမွ မိမိတို႔ ျမန္မာစာကိုလည္း သင္ၾကားေနႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ နားမၾကားေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ပထမဦးဆုံး ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္က ၁၉၂၀ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မယ္ရီခ်က္မင္းေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာႏွင္‌့ ရန္ကုန္တြင္ႏွစ္ေက်ာင္း၊ မႏၲေလးတြင္ တစ္ေက်ာင္းႏွင္‌့ ကေလးၿမိဳ႕ၿမိဳ႕႐ြာ နားမၾကားအပါအဝင္ ေက်ာင္းေပါင္းေလးေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ထားပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕႐ြာေက်ာင္းမ်ားဆိုလွ်င္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသား/သူ ေျခာက္ဦး၊ ဆရာမ ႏွစ္ဦးႏွင္‌့ ေျမအက်ယ္အဝန္း ၁၅၀ ေပ ပတ္လည္အက်ယ္အဝန္းတြင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး စတင္ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃၉ ဦး၊ ဆရာမရွစ္ဦးထိ ရွိလာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား မွတ္ပုံတင္ဥပေဒႏွင့္အညီ ေလၽွာက္ထား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ ၈၇/A ႏွင္‌့ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိယခုလို တင္ျပသည္မွာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုကို ထင္ရွားေပၚလြင္ေစလိုသည့္ ဆႏၵမဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသူ/သားမ်ား၏ တာဝန္ေက်ပြန္မႈကို ေပၚလြင္ထင္ရွားေစလိုသည့္ ေစတနာသက္သက္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္လည္း သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားႏွင္‌့ ကေလးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ပိုမိုေထာက္ပံ့ၿပီး ေစာင္‌့ေရွာက္လာသည္ကို မ်က္ျမင္ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ဆြံ႔အနားမၾကား သူမ်ားအတြက္ အားနည္းေနေသးသည္ကို မိမိတို႔မဲဆႏၵနယ္ေျမရွိ ပရဟိတနားမၾကားေက်ာင္းေလးကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ဆြံ႔အနားမၾကားသူမ်ားသည္ ဉာဏ္ရည္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကပါေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕က အျခားသူမ်ား၏ ရာႏႈန္းျပည့္ၾကည့္႐ႈ ေစာင္‌့ေရွာက္မႈ လိုအပ္သကဲ့သုိ႔ အခ်ိဳ႕သူမ်ားကို စနစ္က်သည့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ အခ်ိဳ႕ကိုသာ ေပးႏိုင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း ရွိၾကမည္ဆိုတာ ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိေမးျမန္းလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္  ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ  နားမၾကားေက်ာင္းမ်ား ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင္‌့ ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိ မလာေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ား ဘဝေရွ႕ေရးလုံၿခဳံေခ်ာေမြ႔စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သို႔စီမံေဆာင္႐ြက္ ထားသည္ကို သိရွိလိုပါသျဖင့္ ေမးျမန္းပါသည္။


 

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ယခင္က ဦးစီးဌာန ႏွစ္ခုျဖင္‌့ ဖြဲ႔စည္းထားရွိရာမွ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္‌ေရး ဦးစီးဌာနအသစ္ တစ္ခုကို မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ကေလးမ်ား၊ လမ္‌းေပၚေနကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ား၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားစသည့္ လူမႈဒုကၡခံစားေနရသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ လူေနမႈဘဝရရွိရန္ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ အသစ္တိုးခ်ဲ႕၍ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင္‌့အေရးဥပေဒကို ၅-၆-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္း ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင္‌့အေရး နည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင္‌့အေရးဥပေဒပုဒ္မ ၄ အရ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင္‌့အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီကို ဒုတိယသမၼတ-၂ ဦးေဆာင္၍ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားအျပင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွဥကၠ႒ကို ဒုတိယဥကၠ႒ေနရာ၌ လည္းေကာင္း၊ အတြင္းေရးမွဴးကို တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း ေလးခုမွရရွိသည့္ မသန္စြမ္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္ကိုးဦးကို ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္း ထားရွိပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီကို အေထာက္အကူျပဳ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းထားရွိသည့္အျပင္ ဆပ္ေကာ္မတီရွစ္ခုကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၅-၁၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ၂/၂၀၁၈ အစည္းအေဝးက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၇ ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒထဲတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင္‌့၊ က်န္းမာေရးေစာင္‌့ေရွာက္မႈ ခံယူခြင္‌့၊ ပညာသင္ယူပိုင္ခြင္‌့မ်ား ျပ႒ာန္းထားသည့္အခါ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားရရွိေရး၊ ေက်ာင္းဝင္ခြင္‌့ရရွိေရး အထူးပညာေရး၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးႏွင္‌့ အသက္ေမြးေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ဟု ျပ႒ာန္းေပးထား ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒအခန္း ၁၁ အရ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္လည္း မသန္စြမ္းမႈအဆင္‌့ ခြဲျခားသတ္မွတ္သည့္ ပုံစံမ်ားကို သတ္မွတ္ထားရွိၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကိုင္စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးတို႔ကို အဆင္‌့သတ္မွတ္ ခ်က္ႏွင္‌့အညီ ရရွိခံစားႏိုင္ေစရန္ မသန္စြမ္းသူမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈအဆင့္ သတ္မွတ္ေရးစနစ္ ေပၚထြက္လာေစေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကနဦးစီမံကိန္းမ်ားကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စတင္စီမံေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါစနစ္ ေဆာင္႐ြက္စဥ္ ကာလအတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ယခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ျဖစ္သည့္ ဇန္နဝါရီလထိ မသန္စြမ္းသူ ၅၆၁၉၇ ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္သန္း ၂၃၁၆.၇၁၅ ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားသို႔ မသန္စြမ္းသူမ်ား အလြယ္တကူ သြားလာေနႏိုင္စရာ အတားအဆီးကင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ ေရးကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ထိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာနက ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ မသန္စြမ္းေက်ာင္း ရွစ္ေက်ာင္းႏွင့္ ဦးစီးဌာနတည္ေထာင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီး ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးလ်က္ရွိသည့္ မသန္စြမ‌်ားေဂသည္ ၁၂ ခုရွိပါေၾကာင္း၊ ဦးစီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာေပပညာ၊ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိရာ နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း မႏၲေလးႏွင္‌့ရန္ကုန္တို႔တြင္ အသက္ေျခာက္ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အတြင္းရွိ အၾကားအာ႐ုံ ခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားကို လက္ခံေစာင္‌့ေရွာက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေက်ာင္ႏွစ္ေက်ာင္းတြင္ ဌာနပိုင္အေဆာင္မ်ား၊ ေန႔တက္ ေက်ာင္းသား/သူေပါင္း ၃၂၆ ဦးရွိရာ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူ ၃၁၀ ဦးတို႔အား ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိၿပီး ၁၆ ဦးကို ေက်ာင္းပညာႏွင္‌့ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းပညာမ်ားကို တြဲၿပီး သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ နားမၾကားေက်ာင္းမ်ားတြင္ စားဖိုမွဴး၊ စက္ခ်ဳပ္၊ ဇာထိုး၊ ပန္းထိုး၊ ေရေဆးဆီလိုက္စသည့္ သင္တန္းမ်ားကိုဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးၿပီး အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိရာ နားမၾကားသူ ၇၂ ဦး အား ဝင္ေငြရ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုလိုေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံး လႊမ္းၿခဳံႏိုင္မႈ မရွိေသးသည့္အတြက္ နားမၾကားေက်ာင္းမ်ားသို႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိသူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ နည္းဥပေဒမ်ားအရ အစိုးရဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္‌့ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ အလုပ္သမားခန္႔ထားရာတြင္ ေဝပုံက်ႏႈန္းထားအတိုင္း ခန္႔ထားႏိုင္ရန္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေဝပုံက်ႏႈန္းထားအတိုင္း ခန္႔ထားျခင္း မျပဳႏိုင္ပါက သတ္မွတ္ေငြပမာဏကို မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြသို႔ ထည့္သြင္း ေပးရမည္ကို အသိေပးျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို အခြန္ ေလၽွာ႔ေပါ့ ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေရးႏွင္‌့ ပတ္သက္၍ ဥပေဒပါအတိုင္းလိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အသိပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ JIKA ၏ ေငြေၾကးႏွင္‌့နည္းပညာ ပံ့ပိုးမႈႏွင္‌့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိသည့္ အၾကားအျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္း မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ လက္သေကၤတျပ စကားေျပာစာအုပ္ထုတ္ေဝၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အသိပညာေပး သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေမြးထုတ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ နားမၾကားသူ ၆၇၃၁၂၆ ဦး လူဦးေရ၏ ၁.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာ နားမၾကားသူ အေရအတြက္ အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီးမွ လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ နားမၾကားေက်ာင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး လ်ာထားလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၆-၂၅ ခုႏွစ္ကိုလည္း ဦးတည္က႑ ခုႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ေရးဆြဲထားၿပီး ၎မဟာဗ်ဴဟာအား ႏွစ္အလိုက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး ေမးခြန္းႏွင္‌့စပ္လ်ဥ္း၍ အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူမ်ား အပါအဝင္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိ မလာေသာကေလးသူငယ္မ်ား အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ဘဝေရွ႕ေရး လုံၿခဳံေခ်ာေမြ႔စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး၊ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္‌့ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ျပ႒ာန္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္းႏွင္‌့ လာမည့္ ၂၀၁၉-၂၀ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ဥပေဒပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ ထားရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထာေရး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္