Skip to main content

 

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပင္လယ္ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ေက်း႐ြာ ၁၀ ႐ြာရွိပါေၾကာင္း၊  မီးျပေက်း႐ြာ၊ ေခ်ာင္းဝေက်း႐ြာ၊ ကုလားတန္းေက်း႐ြာ၊ ရွမ္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာတို႔မွာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးအတြက္ တပ္စခန္းမ်ားထားရွိၿပီး ေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ပင္လယ္ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ေက်း႐ြာမ်ားကို ကြင္းဆင္းသြားသည့္အခါ ေရေၾကာင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနကို စိုးရိမ္မိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေက်း႐ြာသူ/သားမ်ားကလည္း တရားမဝင္ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားတင္ပို႔ေသာ ကိစၥမ်ိဳးမ်ား တရားမဝင္ဝင္ေရာက္သည့္ ကိစၥမ်ိဳးမ်ားမွာ တိုင္ၾကားျခင္းရွိေသာေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ ၂၀-၄-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔အပါအဝင္ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္တြင္ လုံၿခဳံေရးေဆာင္႐ြက္ထားမႈ အေျခအေနကို ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့သည့္အခါ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးေသာ အေျခအေနက စိတ္သက္သာရာ ရခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ၂၈-၈-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ (ေတာင္ပိုင္း) ခ႐ိုင္၊ သုံးခြၿမိဳ႕နယ္၊ သမစိတ္တိေက်း႐ြာမွ ေရမိုင္ေျခာက္မိုင္ အကြာအေဝးတြင္ ပိုင္ရွင္မဲ့သေဘၤာႀကီးကို ျပည္သူတစ္ေယာက္မွ ေတြ႔ၿပီး သတင္းေပး၍ သိရွိခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔နံနက္ ၅ နာရီတြင္လည္း ရန္ကုန္ (ေတာင္ပိုင္း) ခ႐ိုင္၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကံဘဲ့ေက်း႐ြာတြင္ အေထာက္အထားမဲ့ ဝင္ေရာက္လာသူ ၁၀၆ ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္၌ တရားမဝင္ဝင္ေရာက္သူ ၉၃ ဦး၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ တနသၤာရီ ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ ဒုကၡသည္ ၃၈ ဦး တစ္လအတြင္း ေလွႏွင့္ထြက္ေျပးလာသူ ၂၃၇ ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ေရယာဥ္ႏွင့္ ေနရပ္ကိုျပန္ပို႔ ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ေဒသကထြက္လာၿပီးမွ တနသၤာရီ ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ ရန္ကုန္အတြင္းတြင္ ယခုလို ေတြ႔ရွိသည့္အေျခအေနကို သိရွိရသည့္အခါ မိမိအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ေရေၾကာင္းတြင္ လုံၿခဳံေရးေဆာင္႐ြက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္မိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံက ကမ္း႐ိုးတန္းအရွည္ေပါင္း မိုင္ေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ရွည္လ်ားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ ေရျပင္နယ္နိမိတ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပင္လယ္ေရျပင္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးမ်ား၊ ကမ္းလြန္ေရတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ လာေသာေၾကာင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သယံဇာတမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ေခတ္ႏွင့္ကာလ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ေရေၾကာင္းမေတာ္တဆမႈမ်ား၊ သဘာဝအႏၲရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈကို ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးမ်ားက လိုအပ္လ်က္ ရွိေနေသးပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ လူကုန္ကူးျခင္း၊ တရားမဝင္ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသယ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္းတို႔အျပင္ တရားမဝင္ငါးဖမ္းျခင္းစသည့္ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားကိုလည္္း ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားလည္း လိုအပ္လ်က္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ပင္လယ္ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ေနရာမ်ား၏ ေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ေရယာဥ္ႏွင့္ နယ္ေျမကမ္း႐ိုးတန္း တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ တပ္မေတာ္ သားမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔မ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္တပဖြဲ႔မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လုံၿခဳံေရးတရားမဝင္ ဝင္ထြက္မႈမရွိေရး၊ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား ျပည္ပသို႔တရားမဝင္ တင္ပို႔ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပမွတရားမဝင္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈ မရွိေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လူကုန္ကူးမႈအပါအဝင္ ရာဇဝတ္မႈမျဖစ္ေရးတို႔ကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ ေပးေနပါသည္ဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာ့ပင္လယ္ ေရပိုင္နက္အတြင္းတြင္ သေဘၤာမ်ား၊ စက္ေလွမ်ား ဝင္ေရာက္လာသည္မ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား သတင္းေပးမွ သိရွိရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ေဒသခံျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ပင္လယ္ပိုင္နက္ အတြင္းသို႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ားကို ေခတ္မီ Rader စနစ္မ်ား၊ စက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳမႈ ပိုင္းမွာလည္း လိုအပ္လ်က္ရွိေနသည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းတပ္စခန္းမ်ား လုံၿခဳံေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာအပါအဝင္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းလည္း ယခုထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ေရႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ေနရာမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးကို တာဝန္ယူေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လုံၿခဳံေရးအင္အား တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ နည္းပညာအပါအဝင္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား တိုးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

တပ္မေတာ္ (ေရ) အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စစ္ဆင္ေရး၊ နယ္ေျမ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ေနရာမ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ကူညီေပးေရးစသည့္ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို စစ္ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေရျပင္ဧရိယာမ်ားအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊

ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္အထိ ျပည္တြင္းငါးခိုးေလွ  ၉၄ စီး၊ ျပည္ပငါးခိုးေလွ ၈၃ စီး၊ ငါးမိုင္းခြဲေလွ ၃၉ စီး၊ ေမွာင္ခိုေလွ ၃၀ စီး၊ စည္းကမ္းပ်က္ငါးဖမ္းေလွ ၁၀၀ စီး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး သယ္ေဆာင္ေလွ ၇၇ စီး၊ သစ္ခိုးေလွ ၂၆၀ စီး၊ လူေမွာင္ခိုေလွ ၁၇ စီး၊ တရားမဝင္ဆီတင္ ေလွငါးစီး၊ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္ေမွာင္ခိုေလွ ၅၄ စီး၊ တရားမဝင္စက္တပ္ လက္ခတ္ေလွ ခုနစ္စီး စုစုေပါင္း ၇၆၆ စီးတို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံသားတရားခံ ၃၆၇၇ ဦး၊ ႏိုင္ငံျခားသားတရားခံ ၁၅၉၈ ဦး စုစုေပါင္း ၅၂၇၅ ဦး တို႔ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိတန္ဖိုးေငြမွာ က်ပ္ဘီလီယံ ၂၂၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ဧရိယာသည္ ၁၄၄၉၁၂.၉၄၆၇ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္းၿပီး ကမ္း႐ိုးတန္း အရွည္သည္ ၁၂၆၀.၀၅၆ ေရမိုင္ရွည္လ်ား၍ တပ္မေတာ္(ေရ)အေနျဖင့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္  ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ ေထာက္လွမ္းျခင္းမ်ားအျပင္ အေရးႀကီးအခ်က္အခ်ာ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ကမ္း႐ိုးတန္း ေစာင့္ၾကည့္ေရဒါ (Coast Watcher Radar) မ်ားတပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ (ေလ) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကင္းေထာက္ေလယာဥ္ (Maritime Patrol Aircraft-MPA) မ်ားျဖင့္ ကင္းလွည့္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကမ္း႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရျပင္ ပိုင္နက္အတြင္း ျဖတ္သန္းသြားလာလ်က္ရွိေသာ ေရယာဥ္မ်ားကို စစ္ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ ေထာက္လွမ္းလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊

တပ္မေတာ္ (ေရ) အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္၌ ကမ္း႐ိုးတန္းေစာင့္ၾကည့္ ေရဒါ (Coast Watcher Radar) မ်ားတပ္ဆင္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ အေရးႀကီး အခ်က္အခ်ာ ေရလမ္းေၾကာင္းေနရာတြင္ တပ္ဆင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ခုလုံးကို ၿခဳံငုံမိေစရန္ ေရဒါမ်ား ဆက္လက္တပ္ဆင္ႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကမ္း႐ိုးတန္းေစာင့္ၾကည့္ ေရဒါမွ ေရဒါပုံရိပ္မ်ား ဖမ္းယူရရွိေသာ္လည္း ေရယာဥ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ အလိုအေလ်ာက္ ေရယာဥ္ စိစစ္ခြဲျခားသည့္ စနစ္ (Automatic Identification System-AIS)၊ ေရယာဥ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး စနစ္ (Vessel Monitoring System-VMS) မ်ားျဖင့္ ရန္သူ၊ မိတ္ေဆြခြဲျခားေဆာင္႐ြက္ရၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရေၾကာင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (International Maritime Organization-IMO) ၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္အရ တန္ခ်ိိန္ ၃၀၀ အထက္ရွိေရယာဥ္မ်ားတြင္ အလိုအေလ်ာက္ ေရယာဥ္စိစစ္ခြဲျခားေရး စနစ္ (AIS) တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀ ေအာက္ရွိေသာ ေရယာဥ္မ်ားတြင္ ေရယာဥ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး စနစ္ (VMS) ကဲ့သို႔ စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေရယာဥ္ငယ္မ်ားမွ ထုတ္လႊင့္သည့္ Transponder မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္စိစစ္ခြဲျခားျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရယာဥ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး စနစ္ (VMS) တပ္ဆင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ တပ္မေတာ္ (ေရ) ကမ္း႐ိုးတန္း ေစာင့္ၾကည့္ေရဒါမ်ား အေနျဖင့္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀ ႏွင့္အထက္ ေရယာဥ္မ်ားကို ရန္သူ၊ မိတ္ေဆြ စိစစ္ခြဲျခားႏိုင္ေသာ္လည္း တန္ခ်ိန္ ၃၀၀ ေအာက္ ေရယာဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားေရယာဥ္မ်ားအား ေရဒါပုံရိပ္ဖမ္းယူ ရရွိေသာ္လည္း ရန္သူ၊ မိတ္ေဆြစိစစ္ခြဲျခားႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္သည္ ဧရိယာ ၁၄၄၉၁၂.၉၄၆၇ စတုရန္းေရမိုင္ က်ယ္ဝန္းၿပီး ကမ္း႐ိုးတန္းအရွည္ ၁၂၆၀ ေရမိုင္ေက်ာ္ရွည္လ်ားေသာ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အား လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္ (ေရ) ႏွင့္ အျခားေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းရဲတပဖြဲ႔၊ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္၊ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနစသည့္ ဌာနမ်ားမွပူးေပါင္း၍ ေရေၾကာင္းလုံၿခဳံေရးအား တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ျပင္အတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အဓိက ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ ကမ္းေျခေစာင့္တပဖြဲ႔အား ႏိုင္ငံတကာနည္းတူ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

ကမ္းေျခေစာင့္တပ ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ ပင္လယ္ဓားျပရန္ ကာကြယ္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ား၊ ေရယာဥ္ႏွင့္ဆိပ္ကမ္းမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး၊ ေရေၾကာင္း မေတာ္တဆမႈမ်ား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး၊ ပင္လယ္ျပင္ရွိ စြမ္းအင္သယံဇာတႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းစသည့္ ေရေၾကာင္းအက်ိဳး စီးပြားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ပင္လယ္ျပင္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ေရေၾကာင္းနယ္နိမိတ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေရး၊ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ သြားလာေနေသာ အပန္းေျဖစက္တပ္ ႐ြက္ေလွခရီးစဥ္မ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ကြၽန္းမ်ားရွိ အပန္းေျဖျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရလုပ္သားမ်ား၏လုံၿခဳံေရး၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေပးေရးစသည္တို႔ကို အဓိကေဆာင္႐ြက္ရေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမ္းေျခေစာင့္ တပဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမရွိေသး၍ ၎တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို တပ္မေတာ္ (ေရ) မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ၂၀၀၈ ၏ ပုဒ္ ၃၃၈ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးသည္ တပ္ေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္၊ ပုဒ္ ၃၃၉ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အႏၲရာယ္မ်ား ကာကြယ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကဦးေဆာင္ရမည္ဟူ၍ ျပ႒ာန္းထားရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ကမ္းေျခေစာင့္တပဖြဲ႔အား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းၿပီး တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ထားရွိ၍ အထက္အပိုဒ္ (စ) ပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ အတည္ျပဳရယူၿပီး ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊

ကမ္းေျခေစာင့္တပဖြဲ႔အား ဖြဲ႔စည္းၿပီးပါက တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကမ္းေျခေစာင့္ တပဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္း ရဲတပဖြဲ႔၊ အေကာက္အခြန္ဦးစီးဌာန၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနစသည့္ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကြၽမ္းက်င္သူကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ Integrated Command Central (ICC) တစ္ခုဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္၍ တပ္မေတာ္ (ေရ) ဦးေဆာင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူဖလွယ္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆုံးျဖတ္တုံ႔ျပန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အား ပိုမိုလုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမ္းေျခေစာင့္တပဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးမီ ေရယာဥ္ဝင္/ထြက္ သြားလာမႈ မ်ားျပားရႈပ္ေထြးၿပီး ေထာက္လွမ္းေစာင့္ၾကပ္ စိစစ္ခြဲျခားရန္ခက္ခဲသည့္ ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ားအား တပ္မေတာ္ (ေရ) အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ေရေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

 

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္