Skip to main content

 

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားသည္ တရား႐ုံးမ်ား၏နားမ်ား၊ မ်က္စိမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါေၾကာင္း၊  မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံလိုက္ရရင္ျဖစ္ေစ၊ မွားယြင္းသည့္ သက္ေသခံခ်က္ကို ထြက္ဆိုရန္ အၾကပ္ကိုင္ခံခဲ့ရရင္ျဖစ္ေစ မၽွတသည့္တရားစီရင္မႈကို ရႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု  တရား႐ုံးေတာ္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားတာကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ထိုမၽွသာမက တရားခံက  သက္ေသကို အက်ဥ္း အၾကပ္ေတြ႔ေအာင္ျပဳျခင္း၊ လြယ္ကူအဆင္ေျပမႈမရွိေအာင္ ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုခု အတြက္ သက္ေသကို တရားခံ၏ေဒါသမွ အကာအကြယ္ေပးသင့္ေၾကာင္း တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြ၏ ဥပေဒ ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အႀကံျပဳထားတာကိုလည္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ သက္ေသကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုပါက အုပ္စုဖြဲ႔က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းမ်ားကို သိရွိေနသည့္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သက္ေသမ်ားျဖစ္လာ ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊  ထိုရာဇဝတ္ဂိုဏ္းသားတခ်ိဳ႕သည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သက္ေသမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါ ေၾကာင္း၊ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္သည္ အားလုံးကို အထူးလႊမ္းၿခဳံႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ ျဖစ္သည့္အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ရာမွာလည္း ႀကီးမားစြာအေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ မည္ ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားဝင္အားျဖင့္ သက္ေသကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္ မ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံ အေတာ္ မ်ားမ်ား တြင္ ေတြ႔ေနရပါေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ သက္ေသႏွင့္နစ္နာသူမ်ား ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ျပ႒ာန္းထားသည္ကို ေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သက္ေသလုံၿခဳံေရး အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ သက္ေသအကာအကြယ္ေပးေရးအစီအစဥ္ေတြကို တရား႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားမွ  စီမံခန္႔ခြဲေန သကဲ့သို႔ တခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔လုံၿခဳံေရးဌာနတစ္ခုအတြင္း သက္ေသကာကြယ္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ထားရွိထားသည္ကို ေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ေအာက္တြင္ သက္ေသကာကြယ္ေရး႐ုံးကို ထားရွိ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကိုလည္း ေလ့လာေတြရွိရ ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိသိလိုသည္မွ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ သက္ေသကာကြယ္ေပးေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကို ျပ႒ာန္းရန္ သို႔မဟုတ္ သက္ေသအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲရန္ မည္သို႔စီစဥ္ထားရွိသည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေရွးဦးစြာ သက္ေသမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဖြင့္ဆိုထားသည့္ အဓိပၸာယ္မ်ားအရ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ မွန္ကန္မၽွတထိေရာက္သည့္ စစ္ေဆးစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈရရွိရန္ အတြက္ မႈခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူႏွင့္ သိျမင္သူသက္ေသမ်ားက မကြယ္မဝွက္ မွန္ကန္စြာ လာေရာက္ထြက္ဆိုရာမွာ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းခံရသည့္ သက္ေသတစ္စုံတစ္ေယာက္အား အမႈစစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမတိုင္မီ စစ္ေဆးဆဲ ကာလအတြင္းႏွင့္ စစ္ေဆးစီရင္ဆုံးျဖတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းအထိ အကာအကြယ္ေပးရန္ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊  မ်ားေသာအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈအစရွိသည့္ အုပ္စုဖြဲ႔က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္ မႈခင္းမ်ား တြင္ က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူႏွင့္ သက္ေသမ်ားကို တရားခံမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အေပါင္းအပါမ်ားက အႏၲရာယ္ေပးၿခိမ္းေျခာက္မႈမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္ပါေၾကာင္း၊ သက္ေသမ်ား အကာအကြယ္ေပးေရး ေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္အခါ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး ေျပာျပသြားသလို ႏိုင္ငံတကာတြင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံႏွင့္ က်င့္သုံးပါေၾကာင္း၊  Witness Protection Program လို႔ေခၚသည့္ ခုနေျပာသည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း လုပ္ပါေၾကာင္း၊  တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒေတြျပဳၿပီး မွလုပ္ၾကပါေၾကာင္း၊ ကေနဒါ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အိုင္ယာလန္၊ အစၥေရး၊ အီတလီ၊ နယူးဇီလန္၊ ထိုင္ဝမ္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူကရိန္း၊ အဂၤလန္ႏွင့္ အေမရိကန္စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သက္ေသအကာ အကြယ္ေပးေရးအတြက္ သီးျခားအစီအမံႏွင့္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးတာကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လုံၿခဳံမႈအတြက္ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ေပးရန္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၇ တြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ထည့္သြင္းထားၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅ ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားရဲ႕ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ ဆိုင္ရာလုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က ႏိုင္ငံသားမ်ားအား တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈေဆာင္႐ြက္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိသည့္ တည္ဆဲဥပေဒေတြကို ေလ့လာ ပါက ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ အခန္း(၂၂)တြင္ ရာဇဝတ္မကင္းသည့္ ေျခာက္လွန္႔မႈ၊ ေစာ္ကားမႈ၊ ၿငိဳျငင္မႈ မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊  ထို႔အတူ သက္ေသခံဥပေဒတြင္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သတင္းေပးသည့္သူကို ကာကြယ္ ေပးရန္ ပုဒ္မ ၁၂၅ တြင္ ျပ႒ာန္း ထားပါေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခါ သက္ေသမ်ား တရား႐ုံးကို လာေရာက္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္အေပၚမွာ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းတာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အကာအကြယ္ေပးရန္ အတြက္ ပုဒ္မ ၁၄၈ ၊ ၁၅၁ ႏွင့္ ၁၅၂ တို႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊  ထို႔အတူ ေဖာ္ေကာင္သက္ေသ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အကာအကြယ္ ေပးရန္အတြက္ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၇ ႏွင့္ ၃၃၈၊ ေလာင္းကစားဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ တို႔တြင္ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ကာကြယ္ေရး ဥပေဒအခန္း(၅)တြင္ လူကုန္ကူးျခင္းခံရသည့္သူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ပုဒ္မ ၁၁ ႏွင့္ ၁၇ တို႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊  ျပစ္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းကို ကူညီေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၁ ႏွင့္ ၃၅ ၊ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၁၆ တို႔မွာလည္း သက္ေသမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ သီးျခားျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊  ေနာက္ တရားမဝင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ရရွိသည့္ ေငြေၾကးမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၈(ည)တြင္ သတင္းေပးသူကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊ ေနာက္အခုျပ႒ာန္းထားမည့္ ကေလး သူငယ္ ပုဒ္မ ၉၄ ႏွင့္ ၉၅ တို႔တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္သက္ေသမ်ားအား အကူအညီႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္းေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေဖာ္ျပၿပီး သီးျခားျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊  ေနာက္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇ (ည)တြင္ လည္း သတင္းေပးသူ၊ သက္ေသ၊ နစ္နာသူ၊ တိုင္ၾကားသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပး ျခင္းကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားတာေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရမည္ဆိုပါက မိမိတို႔ျပည္တြင္းမွာ ရွိသည့္ ရာဇသတ္ႀကီး၊ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒ၊ သက္ေသခံဥပေဒမ်ား၊ သက္ေသမ်ား၊ ေဖာ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုကာကြယ္ရမည္ဆိုသည္ကို သီးျခားျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ျပည္တြင္းတြင္ အသုံးျပဳေနသည့္ အထူးဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္ တားဆီးေရးဥပေဒ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒ၊ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒတို႔မွာလည္း အထက္ကတင္ျပသလို သက္ေသမ်ား၊ သတင္းေပးသည့္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ ကာကြယ္ေပးရမည္ကို  ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိယခုတင္ျပခဲ့သလို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းတြင္ ျပ႒ာန္ထားသည့္ဥပေဒအသီးသီးရွိ သက္ေသမ်ား ကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ သီးျခား ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အေနႏွင့္ သက္ေသမ်ား ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို သီးျခားေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

 

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊တရားသူႀကီးဦးေအာင္ေဇာ္သိန္း