Skip to main content

 

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေမာက္လမ္းသြယ္ (၁) ရွိ စက္မႈနည္းပညာ ေလ့က်င္‌့ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသည္ ယခင္က အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန႐ုံးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ၂.၅ ဧကေက်ာ္ရွိပါသည္။ ၉-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လမ္းၫႊန္တိုက္တြန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင္‌့ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင္‌့  Sea Lion  ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း စက္မႈသက္ေမြးပညာက႑ ျမႇင့္တင္ေရးကိုရည္႐ြယ္၍ စက္မႈ နည္းပညာ သင္တန္းေက်ာင္းကို ပူးေပါင္းဖြင္‌့လွစ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ စက္မႈနည္းပညာ ေလ့က်င္‌့ေရးေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေခတ္ႏွင့္အညီ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ Industry Technology  Nation သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးၿပီး ကၽြမ္းက်င္လူငယ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ Outcome Base Education Training (OBET) နည္းစနစ္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လက္ရွိႏွင္‌့ေနာင္လာမည့္  Industry Revolution မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ Knowledge ႏွင့္ SKill စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖည့္ဆည္း ျမႇင္‌့တင္ေပးရန္ တို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

စက္မႈနည္းပညာ ေလ့က်င္‌့ေရးသင္တန္း ေက်ာင္းကိုႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၈-၆-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ပထမႏွစ္တြင္ သင္တန္းႏွစ္ခုကို စတင္ၿပီးသင္ၾကား ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယႏွစ္တြင္ သင္တန္းငါးခုကို တိုးခ်ဲ႕သင္ၾကား ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုတတိယႏွစ္တြင္ သင္တန္း ခုနစ္ခုကို ဆက္လက္သင္ၾကားေပးေနဆဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိေက်ာင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔သင္ၾကားေနမႈ မွတ္တမ္းမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား  လက္ေတြ႔သင္ၾကားေနေသာ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေမာက္လမ္းသြယ္ (၁) ရွိ စက္မႈနည္းပညာေလ့က်င္‌့ေရး သင္တန္းေက်ာင္းအား အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အဆင္‌့တိုးျမႇင္‌့ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္အားျဖင့္ ေလးခ႐ိုင္ရွိၿပီး နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင္‌့ ေလ့က်င္‌့ေရး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ (အင္းစိန္)၊ ေ႐ႊျပည္သာ စက္မႈလက္မႈသိပၸံ၊ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (႐ြာမ)၊ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္း ခ႐ိုင္တြင္ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (လက္ခုပ္ကုန္း)၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ စင္ကာပူ-ျမန္မာ သက္ေမြးပညာ သင္ေက်ာင္း (SMVTI)၊ တင္ျပပါ စက္မႈနည္းပညာ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း (SITE) စုစုေပါင္း ‌၆ ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ပုံမွန္အင္ဂ်င္နီယာ သင္တန္းမ်ားႏွင္‌့ ေဒသလိုအပ္ခ်က္အရ ဖြင့္လွစ္သည့္ ကာလတိုသင္တန္းမ်ားပါ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ နည္းပညာႏွင္‌့ သက္ေမြးပညာ ေလ့က်င္‌့ေရးက႑ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ Sea Lion Co.,Ltd၊ ၎၏မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ာမန္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ Festo, Emco, Felder တို႔ႏွင္‌့ ပူးေပါင္းၿပီး စက္မႈနည္းပညာ ေလ့က်င္‌့ေရးသင္တန္းေက်ာင္း (SITE) ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ခ်ိဳ (၂) ရပ္ကြက္၊ နတ္ေမာက္လမ္းသြယ္ (၁) တြင္ ၁၈-၆-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင္‌့လွစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လိုအပ္သည့္ Industrial Automation က႑အတြက္ Basic Advance Industrial Skills မ်ားအား ကာလတိုအတြင္း စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔သင္ၾကား လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

စက္မႈနည္းပညာေလ့က်င္‌့ေရး သင္တန္းေက်ာင္း (SITE) တြင္ လက္ရွိသင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ ကာလတို သက္ေမြးသင္တန္းမ်ားအျပင္ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ႏွင္‌့ကိုက္ညီသည့္ AGTI Diploma Level သင္တန္းမ်ားအဆင္‌့ တိုးျမႇင္‌့ၿပီး အရည္အေသြးျပည့္ သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ဖြင္‌့လွစ္ရန္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြင္‌့လွစ္မည့္ AGTI Diploma in Industrial Automation, AGTI Diploma in CNC Production,  AGTI Diploma in Wooking Technology ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားႏွင္‌့ သင္႐ိုးမာတိကာမ်ားကို ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လက္ရွိသင္တန္း ပို႔ခ်ေနေသာ ပုံမွန္သင္တန္းမ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊  ေဒသလိုအပ္ခ်က္အလိုက္ ဖြင္‌့လွစ္သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္သင္တန္းမ်ားလည္ ရွိပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိေက်ာင္းသားစာရင္း ၁၅၀ တတ္ေရာက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ သင္တန္းဆင္းၿပီးသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အလုပ္ဝင္ေရာက္ လ်က္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ယခုအခါ စက္မႈနည္းပညာ ေလ့က်င္‌့ေရးသင္တန္းေက်ာင္း (SITE) တြင္ လက္ရွိအေဆာက္အဦက သုံးခုရွိၿပီး ပင္မေလးထပ္ေဆာင္ႀကီးကို အႀကီးစားမြမ္းမံမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အလုပ္႐ုံ သုံးထပ္ေဆာင္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင္‌့ အင္ကြာရီဌာန ေဆာင္တစ္ထပ္ေဆာင္ တည္ေဆာက္ ျခင္းမ်ားလည္း ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေမာက္ လမ္းသြယ္ (၁) ရွိ စက္မႈနည္းပညာေလ့က်င္‌့ေရး သင္တန္းေက်ာင္း (SITE) အား အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံေက်ာင္းအျဖစ္ အဆင္‌့တိုးျမႇင္‌့ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊  သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ျဖည္‌့ဆည္းျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ ဆရာ/မဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င္‌့ျဖည့္ဆည္းျခင္းတို႔ကို လက္ရွိဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံအျဖစ္ ဖြင္‌့လွစ္ရန္ရည္မွန္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း