Skip to main content

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ အဏၰဝါသိပၸံဘာသာရပ္ကို ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္၊ ၿမိတ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ စစ္ေတြတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္မ်ား ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို အဏၰဝါသိပၸံဘာသာရပ္၏ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း ေလ့လာျခင္းကို ထားဝယ္ေဒသရွိ ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခ၊ ကမ္းပနီကမ္းေျခ၊ ျမင္းခြာေအာ္ကမ္းေျခ၊ ေမ်ာျပင္ကမ္းေျခ၊ ဖိုးဖိုးေက်ာက္ကမ္းေျခႏွင့္ ေက်ာက္ခေမာက္ကမ္းေျခမ်ားတြင္ ရက္တိုရက္ရွည္ ခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္က်က္မွတ္သင္ယူ ေနၾကရပါေၾကာင္း၊ တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသ၏ ထားဝယ္ေဒသရွိ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ားသည္ သဘာဝအတိုင္း မပ်က္စီးဘဲ တည္ရွိေနေသာ ကမ္းေျခမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ေရေနဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ ေရေနသဘာဝမ်ား၊ သယံဇာတမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အသုံးခ်သုေတသနမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ သယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝမႈကို မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း အေကာင္အထည္ေပၚလာပါက သဘာဝသယံဇာတ မ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားစုစည္း၍ ေရရွည္ေရတိုစီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အထူးလိုအပ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္းကို ထားဝယ္ေဒသခံ အဏၰဝါသိပၸံ ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက မိမိအားလာေရာက္ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးတင္ျပလာၾကပါေၾကာင္း၊ သို႔ပါ၍ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္မ်ားမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ထားဝယ္ေဒသခံ အဏၰဝါသိပၸံပညာရွင္ ကထိကႏွင့္ လက္ေထာက္ကထိကမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအရ ထားဝယ္တကၠသိုလ္တြင္ အဏၰဝါသိပၸံပညာရပ္တစ္ခု တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ရန္ ေဒသခံပညာရွင္မ်ားရွိျခင္း၊ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ ေဒသအေျခခံေကာင္းမ်ားတည္ရွိျခင္းႏွင့္ ထားဝယ္တကၠသိုလ္သည္လည္း အထက္ပါကမ္းေျခမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေလာင္းလုံးျမစ္တြင္ တည္ရွိေန သည့္အတြက္ တင္ျပပါ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းၿပီး ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဆက္လက္ သင္ယူႏိုင္ျခင္း၊ ေဒသခံလူငယ္မ်ား အဏၰဝါသိပၸံဘာသာရပ္အား သင္ယူႏိုင္ခြင့္ရရွိၿပီး ေနာင္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာမည့္ ထားဝယ္ေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ပါ အဏၰဝါသိပၸံပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေနသည္ႏွင့္အညီ လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထားဝယ္တကၠသိုလ္၌ အဏၰဝါသိပၸံဘာသာရပ္တစ္ခု တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ ေပးႏိုင္ပါရန္ ေဒသခံအဏၰဝါ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္ႏွင့္အတူ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပေတာင္းခံေမးျမန္းအပ္ပါသည္။


 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန၊ ထားဝယ္တကၠသိုလ္တြင္ အဏၰဝါသိပၸံဘာသာရပ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားႏိုင္ပါက ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးတင္ျပသကဲ့သို႔ ေဒသခံလူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားအေနျဖင့္ အဏၰဝါသိပၸံဘာသာရပ္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးခြင့္ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေဒသခံလူငယ္မ်ားအတြက္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ အဏၰဝါသိပၸံဘာသာရပ္ကို ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္၊ ၿမိတ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ စစ္ေတြတကၠသိုလ္တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္ အဏၰဝါသိပၸံႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးစခန္းမ်ား အဏၰဝါသိပၸံဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သုေတသနေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ ဘာသာရပ္တစ္ခု တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္မည္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါ ဘာသာရပ္အတြက္ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား/သူဦးေရ၊ သင္ၾကားမည့္ ဆရာ/မအင္အား၊ သင္ၾကားေပးမည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၊ သင္႐ိုးမာတိကာမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန၊ စာသင္ခန္းႏွင့္သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားအေျခအေန၊ သင္ၾကားေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားမႈ အေျခအေန၊ ဖြင့္လွစ္မည့္ေက်ာင္း၏ ပညာေရးအဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာသင္ၾကားေရး အဖြဲ႔အစည္းအေဝးမ်ားမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မွ ေထာက္ခံတင္ျပၿပီး အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေကာ္မရွင္တို႔၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ရန္ အတည္ျပဳေဆာင္႐ြက္ရပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေနအထားအားျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၏ စိစစ္ခ်က္အရ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးတင္ျပသည့္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္တြင္ အဏၰဝါသိပၸံဘာသာရပ္ကို ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ားအနက္မွ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္မွ သုံးဦး၊ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ဦး စုစုေပါင္း ေလးဦးသာ ပညာသင္ၾကားလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ သင္ယူမည့္ေက်ာင္းသားဦးေရ နည္းပါးေနသည့္ အေျခအေနရွိသည့္အတြက္ ထားဝယ္တကၠသိုလ္တြင္ အဏၰဝါသိပၸံဘာသာရပ္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားရန္ ေလာေလာဆယ္တြင္ အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း